• Služby

    Služby

§ 3 odst. 2 zákona o advokacii praví, že advokáti poskytují právní služby ve všech věcech. Advokát by tedy měl znát perfektně celý právní řád, tento musí umět interpretovat a erudovaně aplikovat. Moderní společnost však dospěla do stavu, kdy je přesvědčena, že problém je vyřešen přijetím právního předpisu, následkem čehož naše životy ovlivňuje tak neuvěřitelné množství norem, že nemůže být v silách žádného právníka se v nich vyznat tak, aby byl schopen ve všech oblastech poskytovat perfektní právní službu. Mám za to, že v případě advokacie je třeba se specializovat a v oblasti specializace pak dosahovat výborných výsledků. Touto cestou se snažím vydat při své praxi i já.

I přes výše uvedené podotýkám, že pokud mne navštívíte s jakýmkoliv právním problémem, budu se Vašemu požadavku snažit vyhovět za nejlepšího vědomí a svědomí, jsem schopen nastudovat každou požadovanou právní oblast, případně jsem připraven Váš případ doporučit kvalifikovanějšímu odborníkovi.

Sám se nejlépe cítím v oblastech práva soukromého (občanského, obchodního, rodinného, pracovního) a z oblastí „speciálních“ preferuji:

Zastupování v civilním řízení

Nevyhledávám hromadné vymáhání pohledávek. Specializuji se na soudní spory vyžadující skvělou znalost práva a jeho aplikaci. Vyžívám se v kreativních a neotřelých postupech. Nikdy však nezapomínám na to, že dohoda je v mnoha případech lepší než rozhodnutí soudu. Soudní spor nepovažuji za soutěž, ve které je třeba porazit protivníka na úkor zájmů klienta.

Právo týkající se vína, vinařství a vinohradnictví

S ohledem na mé rodné město Mikulov a celkové působení na jihu Moravy se řada mých klientů rekrutuje z podnikatelů zabývajících se výrobou vína a obchodováním s touto komoditou. Pomocí těchto zkušeností se proplétám bludištěm práva Evropské unie týkajícího se této problematiky, a získávám dovednosti v této oblasti.

Rozvod, péče o dítě, vypořádání společného jmění manželů

V této konfliktní rodinné a soukromé záležitosti se snažím svého klienta doprovázet tak, aby její následky byly pro všechny zúčastněné co možná nejméně negativní. Zajistím rozhodnutí o rozvodu manželství, vyřeším péči o děti a zrealizuji vypořádání vzájemných majetkových vztahů.

Zastupování v trestním řízení

Účast na trestním řízení je z pohledu práva nejvýraznějším zásahem do osobnostní sféry každého člověka. Jsem schopen Vás zastoupit ve všech fázích tohoto procesu, pomoci s obhajobou a ochranou Vašich práv a zájmů, řešit podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání či sjednat dohodu o vině a trestu.

Převody nemovitých věcí

Hodláte prodat dům a chcete, aby vše proběhlo v pořádku a v naprosté jistotě na straně všech zúčastněných? Vypracuji pro Vás kupní smlouvu a návrh na vklad práv do katastru nemovitostí, zajistím úschovu a výplatu kupní ceny, obstarám štítek o energetické náročnosti budovy.

Plný právní servis pro podnikatele

V rámci této oblasti jsem schopen Vám připravit jakoukoliv smlouvu dle potřeby a na míru Vašemu podnikání, zastupovat Vás v soudních a správních řízeních, provádět poradenství v oblasti pracovního práva a zajišťovat potřebné statusové otázky – organizaci valných hromad, zápisy do obchodního rejstříku apod. Jednoduše řečeno zastanu hned několik pozic, které Vaše podnikání vyžaduje.

Zastupování ve správním řízení a před správním soudem

Správní právo je velice širokou oblastí, kdy jsem Vás schopen provést jak jednáním před správním orgánem (zejména v řízení o přestupcích či při spáchání správního deliktu), tak i v řízení před specializovanými soudními senáty.

Ochrana před neoprávněnou exekucí

Bylo proti Vám zahájeno exekuční řízení a jste přesvědčeni, že k tomuto došlo neoprávněně? Máte pocit, že exekutor postupuje nestandardně, nevhodně a protiprávně? Je výkon rozhodnutí vztahován na věci, které nejsou ve vlastnictví dlužníka? Neváhejte se na mě obrátit.

Náhrada škody od státu

Trval Váš soudní spor příliš dlouho? Byli jste obviněni, avšak posléze shledáni nevinnými? Dotkly se orgány veřejné moci Vašich práv? Máte právo na odškodnění Vaší újmy. Dosahuji velmi dobrých výsledků při uplatnění nároků poškozených u Ministerstva spravedlnosti i v případném soudním řízení. Více informací na www.nahradaskodyodstatu.cz.

Zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení

Pokud jste věřitel, přihlásím Vaši pohledávku do insolvenčního řízení, případně ho Vaším jménem přímo zahájím. Budu Vás zastupovat při všech úkonech spojených s tímto řízením a usilovat o co nejvyšší uspokojení Vaší pohledávky. Pokud jste dlužníkem, provedu Vás insolvencí tak, aby se Vaší osoby co nejméně dotýkala. Insolvenční řízení nemusí znamenat konec Vašeho podnikání – pokud to bude jen trochu možné, můžeme se společně pokusit o reorganizaci jako možnosti řešení Vašeho úpadku.