• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

  Mihalík, Železníková a spol.

  advokátní kancelář

Aktuality 01/2023

Judikatura NS a NSS

 • vymezení společných částí nemovitosti v prohlášení vlastníka - 26 Cdo 779/2022
 • ustanovení opatrovníka osobě, která nekomunikuje - 21 Cdo 2664/2022
  • Účastníku řízení, který je o probíhajícím řízení informován a se soudem komunikuje, avšak součinnost s ním je vyloučena, neboť soudu odmítá sdělit místo svého pobytu (které nepodařilo zjistit ani provedeným šetřením) a není zde ani jiná adresa, na kterou mu mohou být doručovány písemnosti, může být ustanoven opatrovník podle § 29 odst. 3 OSŘ, neboť nemůže sám plnohodnotně procesně v řízení vystupovat.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/opatrovnik-115877.html
 • odpovědnost státu za újmu při dodání do výkonu TOS po promlčení - 30 Cdo 587/2022
  • Ten, kdo spáchal čin, který je označen za trestný, a kdo byl navíc za takový trestný čin pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody, musí počítat s tím, že v souladu s právem, a tedy zcela „zaslouženě“ takový trest také dříve nebo později vykoná. 
  • Skutečnost, že dojde k uplynutí určitého (zákonem stanoveného) času od právní moci rozsudku ukládajícího trest, v důsledku čehož stát pozbude možnosti, aby odsouzeného po právu k výkonu trestu donutil, a odsouzený zrcadlově k tomu bude zbaven povinnosti k trestu odnětí svobody nastoupit a vykonat jej, ještě neznamená, že samo pravomocné odsouzení za trestný čin, pro který byl pachateli promlčený trest uložen, by nemělo hrát žádnou roli při stanovení formy či výše přiměřeného zadostiučinění za vykonání takto uloženého trestu. 
  • Je třeba vzít v úvahu, že újma na straně poškozeného spočívá v tom, že v souvislosti se zadržením a dodáním k výkonu trestu a jeho následným pokračováním byl omezen na osobní svobodě (případně i jiných svobodách či základních právech) a že kdyby příslušné státní orgány jednaly v souladu s právem, pak by k takovému omezení pro uplynutí zákonem vymezeného času od právní moci odsuzujícího rozsudku nedošlo. Na druhou stranu ale nelze pustit ze zřetele, že při dřívějším (včasném) výkonu státní moci, by byl žalobce zcela v souladu s právem omezen úplně stejně a po daleko delší dobu. 
  • Tedy ani v případě pozdního, a tím i protiprávního konání státu nemůže být újma způsobená pravomocně odsouzené osobě srovnatelná s újmou, kterou by výkonem (promlčeného) trestu utrpěla osoba odsouzená neprávem (případ tzv. justičního omylu), případně kterou by utrpěla osoba vzatá nezákonně do vazby.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/odpovednost-statu-za-ujmu-115837.html
 • zánik dohody o vypořádání SJM - 21 Cdo 783/2022
  • Byla-li schválena dohoda rodičů o úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu rodičů uzavřená ve smyslu § 757 odst. 1 písm. b) o. z., není změna rozhodnutí soudu o schválení této dohody rodičů v době po rozvodu manželství sama o sobě důvodem k zániku smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů uzavřené ve smyslu § 757 odst. 1 písm. c) o. z. nebo ke změně či zániku práv a povinností z ní vyplývajících.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/rozvod-manzelstvi-115831.html
 • petit odpůrčí žaloby - 29 ICdo 71/2021
  • Učinil-li soud součástí výroku rozsudku, jímž zamítl odpůrčí žalobu, kterou se insolvenční správkyně domáhala určení neúčinnosti kupní smlouvy, i důvod zamítnutí („neboť toto jednání je neplatné“), nepřípustně zahrnul do výroku i posouzení předběžné otázky. Tím řízení zatížil vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/predbezna-otazka-115830.html
 • možnost zpochybnění smlouvy o postoupení pohledávky - 20 Cdo 484/2022
  • Pro možnost zpochybnění smlouvy o postoupení pohledávky ze strany dlužníka je nezbytné (vedle případu ujednání dlužníka a věřitele ve smyslu § 1881 odst. 1 o. z.), aby dlužník tvrdil a prokazoval, že v důsledku postoupení pohledávky nastalo zhoršení jeho právního postavení co do povinnosti plnit novému věřiteli (postupníkovi), tj. aby nastala situace předvídaná § 1881 odst. 2 o. z. (obsah pohledávky by se jejím postoupením k tíži dlužníka změnil).
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/postoupeni-pohledavky-115828.html
 • neúčinnost dohody o zápočtu v insolvenci -  29 ICdo 127/2020
  • Dohoda, kterou si dlužník s věřitelem před zahájením insolvenčního řízení na majetek dlužníka započetli své vzájemné pohledávky, sama o sobě není právním jednáním bez přiměřeného protiplnění a zpravidla nepůjde ani o právní jednání neúčinné. 
  • Dospěje-li insolvenční soud v řízení o odpůrčí žalobě podané insolvenční správcem přesto k závěru, že jsou splněny předpoklady, za nichž lze dohodu o započtení vzájemných pohledávek pokládat za právní jednání neúčinné, může odpůrčí žalobě vyhovět jen tehdy, jestliže současně dovodí, že dlužník by nemohl takové právní jednání platně a účinně zopakovat (dohodu s věřitelem uzavřít) v průběhu insolvenčního řízení vedeného na jeho majetek 
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/zapocteni-pohledavky-115809.html
 • valorizace investic ze SJM - 22 Cdo 1172/2022
  • Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen (tzv. valorizace), jen pokud se tak účastníci dohodli. 
  • Jestliže by v konkrétní věci bylo nezohlednění valorizace vnosu v důsledku zvýšení hodnoty věci, na kterou byl vynaložen a ke které došlo až později, po vynaložení vnosu v rozporu s dobrými mravy anebo vedlo ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění (§ 2 odst. 3 o. z.), bylo by třeba k těmto okolnostem přihlédnout v rámci stanovení výše podílů na společném majetku (tzv. disparita podílů), aniž by bylo (zejména v případě rozsáhlejších rekonstrukcí staveb) nutné zjišťovat přesnou výši takového zhodnocení (uvedené se přiměřeně uplatní i v při vypořádání vnosu z výlučného na společný majetek).
  • V řízení o vypořádání SJM nelze vždy trvat na podrobném a zcela exaktním vyúčtování všech dílčích investic, vynaložených v rámci základního vnosu; proto Nejvyšší soud např. při vypořádání nákladů vynaložených na podnik ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů opakovaně uvedl, že je tu často značná obtížnost vyčíslení toho, co by měl podnikající manžel nahradit ve prospěch společného jmění. Ze sporu o vypořádání společného jmění nelze činit vyúčtovací spor, v němž by se dohledávaly jednotlivé výnosy a výdaje s jejich účelovým určením zpravidla bez možnosti dospět ke spolehlivým závěrům. Je tak značně obtížné přesné vyčíslení nákladů na rekonstrukci domu ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, zejména pokud probíhala v době, kdy manželství bylo funkční a manželé neměli důvod uchovávat všechny doklady, a dokumentovat provedené práce a vyplacené částky a nepočítali s tím, že tyto otázky budou v budoucnosti předmětem dokazování.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/spolecne-jmeni-manzelu-115806.html
 • přeměna trestu – KS HK 12 To 20/2022

Judikatura US

 • odchýlení se od ustáleného právního názoru - IV.ÚS 1132/22
  • Rozhodne-li obecný soud v rozporu s ustáleným právním názorem na otázku, na níž spočívá rozhodnutí ve věci samé, aniž na odklon od něj reaguje v odůvodnění svého rozhodnutí, poruší čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny
  • o hrubé porušení práva na soudní ochranu a rovnosti účastníků řízení jde zejména tehdy, dovolávala-li se takového právního názoru strana žalující a jde-li pouze o jednostupňové rozhodování určité typové věci, kdy je úplný přezkum co do právních otázek v opravných řízeních vyloučen.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/predvidatelnost-soudnich-rozhodnuti-115752.html
 • Povinnost soudu v extradičním řízení posoudit následky vojenské invaze na území Ukrajiny - II. ÚS 1199/22
  • Bylo povinností vrchního soudu posuzovat existenci důvodů nepřípustnosti vydání stěžovatele do Ruské federace podle aktuálního stavu k okamžiku rozhodování
  • bylo ukončeno členství Ruska v Radě Evropy - to znamená, že do budoucna občané nejsou oprávněni podat stížnost k ESLP
  • neplatí, že by v důsledku vojenské invaze bylo bez dalšího vyloučeno vydávání osob do Ruské federace, vždy je však potřeba zvažovat, jestli nehrozí nelidské zacházení
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/v-extradicnim-rizeni-je-treba-vyporadat-rozvijejici-valecny-konflikt
 • přiznání nároku na náhradu nákladů řízení ve správním soudnictví - IV. ÚS 1059/22
  • Soudy v soudním řízení správním zásadně disponují diskreční pravomocí při rozhodování o náhradě nákladů řízení a jsou povinny zkoumat, zda nejsou dány zvláštní okolnosti, ke kterým je třeba při stanovení povinnosti k náhradě nákladů řízení výjimečně přihlédnout. 
  • Bránil-li však někdo v takovém řízení úspěšně svá práva a nebyla-li orgánu veřejné správy uložena povinnost zaplatit mu náhradu nákladů řízení (soudní poplatek), jde o porušení práva na soudní ochranu, neboť je de facto nucen platit náklady řízení tomu, kdo do jeho práv zasáhl.
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/k-rozhodovani-spravnich-soudu-o-nakladech-rizeni-v-podobe-zaplaceneho-soudniho-poplatku
 • povinnost projednat žádost o podmíněné propuštění a místní příslušnost - II. ÚS 2152/22
 • zrušení části zákona o advokacii k právní pomoci poskytované prostřednictvím ČAK - Pl. ÚS 44/21
  • zrušení § 18c odst. 1 ve slovech „jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují“
  • Omezil-li zákonodárce právo žadatele obrátit se na ČAK s žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní služby pouze na případy odůvodněné příjmovými či majetkovými poměry, porušil tím právo na přístup k soudu
  • protiústavnost byla spatřována v tom, že z poskytnutí právní pomoci paušálně zákon vylučuje žadatele, kteří jsou ochotni za právní služby zaplatit, ale nedaří se jim sehnat advokáta, který by jejich kauzu převzal
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-cast-ustanoveni-zakona-o-advokacii-k-poskytnuti-pravni-pomoci-ze-strany-cak 

Legislativa:

 • k 1. 1. 2023 zrušen zákon o elektronické evidenci tržeb
 • 1/2023 sankční zákon – upravuje sankční seznam ČR a způsob navrhování subjektů k zápisu do sankčního seznamu EU
 • prodloužení víza za účelem strpění uprchlíkům z Ukrajiny do 3/2024 – zákon 20/2023
 • nová vyhláška č. 403/2022 o zveřejňování soudních rozhodnutí soudů nižšího stupně
 • nařízení 436/2022 – zvýšení životního a existenčního minima
  • životní minimum 4.860,- Kč
  • existenční minimum 3.130,- Kč
 • nařízení vlády č. 439/2022 – prodloužení příspěvku pro solidární domácnost na 1. čtvrtletí 2023 (příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny)
 • aktualizace nařízení vlády o minimální mzdě
  • 103,80 Kč/h, 17.300,- Kč/měsíc
 • novela autorského zákona
  • nový § 21a – doplňková online služba vysílatele
  • nový § 25b - Právo na přiměřený podíl na příjmech vydavatele tiskové publikace
  • nové zakotvení licencí
   • licence pro digitální výuku
   • licence pro užití díla nedostupného na trhu
   • licence pro karikaturu, parodii a pastiš
   • Licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat
  • nová pravidla užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online (provozovatelé webů typu ulozto.cz) – od § 46
  • zakotvení úpravy pro mimosoudní řešení autorských sporů – od § 53
 • novela zákona o ochraně spotřebitele (374/2022)
  • úprava pravidel pro reference
  • úprava pravidel pro zveřejňování výsledků vyhledávání
  • pravidla pro poskytování informací při akčních cenách výrobků
  • detailnější úprava procesu reklamace (§ 19)
 • účinnost novely trestního řádu
  • § 101b – u vyjmenovaných TČ lze klást poškozenému otázky jen prostřednictvím OČTŘ
  • odsuzující rozsudek musí obsahovat poučení poškozeného o možnosti žádat uspokojení podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
 • novela zákona o svobodném přístupu k informacím
  • povinným subjektem je PO vykonávající relevantní činnost dle zákona o zadávání veřejných zakázek, povinnost zveřejňování informací se ale netýká informací v oblasti hospodářské soutěže
  • § 8c – informování o příjmech FO

Články:

 • uvedení kupní ceny ve vkladových listinách je podstatnou náležitostí smlouvy
 • postoupení vykonatelné pohledávky
  • pokud byly pohledávky před postoupením již přiznány exekučním titulem, pak je nutno prokázat postoupení pohledávky listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, případně listinou s úředně ověřenými podpisy
  • nedodržení formy má za následek zastavení exekuce 
  • požadavek míří na všechny listiny nutné k prokázání převodu pohledávky
   • např. je-li účinnost postoupení pohledávky navázána na úhradu kupní ceny za postoupení, musí splňovat formu i důkaz o úhradě této ceny
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/pri-postupovani-vykonatelne-pohledavky-nezapominejme-na-overeni-podpisu-115696.html
 • změny v ochraně malých a středních podnikatelů
  • v OZ nově zakotvena maximální délka splatnosti faktur na 60 dnů a rovněž zakotveno právo dovolat se neplatnosti právního jednání odchylujícího se od zákona
  • bude nově možné dovolat se neplatnosti smlouvy odchylující se od ustanovení zákona týkajících se náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky
  • pokud smluvní ujednání mezi podnikateli vylučuje právo na úroky z prodlení nebo vylučuje právo podnikatele na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, je takové ujednání automaticky zvláště nevýhodné a tedy neplatné
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-vochrane-malych-a-strednich-podnikatelu-115794.html
 • možnost dovolání z důvodu nepřiměřenosti trestu
  • NS 7 Tdo 1168/2015 - Samotná nepřiměřenost uloženého trestu (resp. námitky proti druhu a výměře trestu z důvodu jeho přílišné přísnosti nebo naopak mírnosti v důsledku nesprávného vyhodnocení polehčujících a přitěžujících okolností, jde-li jinak o trest podle zákona přípustný a vyměřený v rámci zákonné trestní sazby) nemůže být relevantně uplatněna v rámci žádného ze zákonem taxativně vymezených dovolacích důvodů
  • pokud je trest v tak extrémním rozporu s povahou a závažností trestného činu a s dalšími relevantními hledisky, že by byl neslučitelný s ústavním principem proporcionality trestní represe, pak je dovolání z tohoto důvodu přípustné (NS 8 Tdo 71/2022)
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/prisny-trest-jako-dovolaci-duvod-vjudikature-nejvyssiho-soudu-115735.html
 • snížení úhrad zaměstnavatele na sociální pojištění u částečných úvazků
  • od 1. 2. 2023 se budou platit odvody ve výši 19,8 % namísto 24. 8 % - vztahuje se na úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně
  • týká se těchto zaměstnanců: starší 55 let, pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů, pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I  - IV, středoškolští a vysokoškolští studenti, na nezaměstnané na rekvalifikaci, na osoby se zdravotním postižením
  • vztahuje se i na osoby do 21 let, kde není podmínkou zkrácený úvazek
  • sleva se neužije, pokud je výdělek vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy a za hodinu by měl více než 1,15 násobek průměru
  • Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/rozsiri-se-castecne-pracovni-uvazky-po-novele-zakona-115799.html
 • sjednání smluvní pokuty
  • nelze sjednat v rozporu s dobrými mravy – nutno zohlednit též okolnosti ujednání smluvní pokuty (např. je dán nepoctivý záměr, že dlužník nebude schopen svou povinnost splnit kvůli tísni) > 33 Cdo 3199/2021
  • nepřiměřenost smluvní pokuty lze srovnat i s ohledem na vzájemný poměr původní a sankční povinnosti > 33 Cdo 1041/2017
  • obecně obstojí smluvní pokuta ve výši 0,5 % denně, nutno ale zohlednit okolnosti 
  • zajištěné povinnosti smluvní pokutou jsou vymezeny dostatečně určitě rovněž v případě, kdy jsou jednotlivě individualizovány, a to i tehdy, je-li smluvní pokuta sjednána pro případ porušení povinností tvořících ucelený a identifikovatelný soubor, aniž by bylo případné porušení jednotlivých povinností ve smlouvě konkretizováno > 32 Cdo 493/2011
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/platne-sjednani-smluvni-pokuty-pohledem-judikatury-nejvyssiho-soudu-115804.html
 • novela autorského zákona
  • dopadá především na provozovatele internetových uložišť
  • stanovuje nové povinnosti:
   • nutno vynaložit nejlepší úsilí k získání licence ke chráněnému obsahu, který na platformu uživatel nahrál
   • ihned po odůvodněném oznámení od autora obsahu znemožnit přístup k dílu nebo je odstranit ze svých internetových stránek 
   • vynaložit nejlepší úsilí k zamezení jeho opětovnému nahrání
  • velcí poskytovatelé (Google apod) budou mít povinnost si zajistit licenci od vydavatelů tisku, aby je mohli zobrazovat v náhledu
   • nelze to obejít sdělením, že pokud neposkytnout bezúplatnou licenci, tak jejich články nebudou ve vyhledávání zobrazovat (ve Francii posouzeno jako zneužití dominantního postavení)
  • novelizace úpravy kolektivní správy autorských práv – nově bude na principu opt-out, což zakládá kolektivním správcům vyšší působnost
  • zakotveny také nové zákonné licence (pastiš, digitální výuka)
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-autorskeho-zakona-115802.html
 • pravidla pro označování a propagaci doplňků stravy
 • připuštění změny žaloby
  • Jestliže žalobce změnou žaloby reaguje na v průběhu dokazování nově zjištěné skutkové okolnosti, zpravidla není důvod změnu žaloby nepřipustit (NS 22 Cdo 3140/2019)
  • soud nemá změnu návrhu připustit, pokud by žalobce nemohl být se svým novým požadavkem úspěšný z důvodu již nastolené koncentrace
  • ústavní stížnost směřující proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 občanského soudního řádu je nepřípustná
  • změnit žalobu může žalobce za podmínek uvedených v ustanovení § 95 o. s. ř. také za odvolacího řízení (srov. § 211 o. s. ř.), ledaže by změnou žaloby uplatňoval nový nárok, tj. nárok, který nemá žádnou skutkovou souvislost s dříve (původně) uplatněným nárokem (2 Cdon 753/97)
  • odvolací soud v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé není vázán usnesením podle ustanovení § 95 odst. 2 o. s. ř. (byť formálně nezrušeným) a je oprávněn, resp. v případě uplatnění relevantní námitky [§ 205 odst. 2 písm. c), g) o. s. ř.] povinen, rozhodnutí o nepřipuštění změny žaloby v plném rozsahu přezkoumat (30 Cdo 5189/2016)
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-zaloby-dusledky-stanoviska-ustavniho-soudu-pl-us-st-4316-115844.html
 • přikázání společné věci do výlučného vlastnictví
  • pokud projeví zájem více spoluvlastníků, je na úvaze soudu, komu věc přikáže do vlastnictví, rozhodnutí však musí být přesvědčivě odůvodněno
  • rozhodná kritéria 
   • solventnost spoluvlastníka – lze i externí financování, lze i prokázat předpoklad budoucího nabytí prostředků (např. z dědictví)
   • který spoluvlastník je ochoten nabídnout vyšší částku, než je cena obvyklá
   • výše spoluvlastnického podílu
   • účelné využití věci – kdo věc v minulosti užíval, kdo prováděl opravy a investice, zájem na budoucím zachování věci, záměr budoucího využití věci (preferováno využití věci vlastníkem namísto prodeje či nájmu)
   • okolnosti nabytí společné věci a kdo se o její nabytí zasloužil
   • rodinná či citová vazba
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/prikazani-veci-do-vlastnictvi-jednoho-ze-spoluvlastniku-pri-vyporadani-spoluvlastnictvi-115770.html
 • zveřejnění právní analýzy povinným subjektem
  • právní analýza může být autorským dílem
  • pokud je objednatel díla povinný subjekt, bude zpravidla potřeba pod účel smlouvy podřadit také využití díla v rámci plnění povinností dle zákona o svobodném přístupu k informacím a pouze v odůvodněných případech lze do smlouvy o dílo zahrnout odlišné ujednání
  • pokud je analýza zpracovaná soukromou AK, pak je nutno posoudit okolnost, zda bylo objektivně potřebné, aby byla právní analýza zadána ke zpracování externí advokátní kanceláři při vědomí toho, že ministerstvo disponuje vlastním právním oddělením a posuzovaná otázka spadá do jeho působnosti
  • při vyřizování žádosti o informace bude vždy nejprve potřeba posoudit, zda právní analýza vůbec naplňuje znaky autorského díla, resp. vykazuje jedinečnost (což zdaleka nebudou všechny právní analýzy) a pokud ano, je potřeba provést přezkoumatelnou úvahu / test proporcionality, zda v daném případě převáží právo na jeho ochranu před právem na informace
  • k tomu IV. ÚS 3208/16
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/odmitnuti-poskytnuti-informace-ve-svetle-nalezu-us-sp-zn-iv-us-320816-115803.html
 • otcovská dovolená
 • změny v oblasti pracovního práva od r. 2023
  • zrušení periodických pracovnělékařských prohlídek pro zaměstnance nerizikových profesí (1. a 2. kategorie)
  • sleva z pojistného na sociálním pojištění při zaměstnávání vybraných osob na zkrácený úvazek
  • Karanténa byla nově doplněna mezi důvody, kdy se uplatňuje zákaz výpovědi dle zákoníku práce
  • zvýšení minimální mzdy na 103,80 Kč za hodinu, v případě práce na plný úvazek by zaměstnanec neměl měsíčně brát méně než 17 300 Kč
  • zvýšení náhrad za pracovní úrazy z dosavadních 250,- Kč/bod na 393,- Kč/bod a nastavení pravidel valorizace
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/prehled-vybranych-legislativnich-novinek-platnych-pro-rok-2023-115905.html

Zprávy:

 • uvažuje se o zavedení povinnosti zveřejnit mzdu v pracovních inzerátech 
 • US ponechal v platnosti právní úpravu platby za záchytku, tj. náklady hradí lidé, kteří na záchytce skončí, pokud se prokáže jejich intoxikace
 • Ministerstvo spravedlnosti doplní do svého návrhu novely zákona o státním zastupitelství důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce
 • ČAK jedná o změnách AT, které by měly být účinné od 7/2023, zejm. zvýšení odměn
 • vláda schválila návrh milostivého léta na dluhy na sociálních odvodech

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 9v2334b


vytvořil pixelhouse.cz