• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

  Mihalík, Železníková a spol.

  advokátní kancelář

Aktuality 12/2022

Judikatura NS a NSS

 • prokazování u nároku na odpočet DPH - 8 Afs 15/2020
  • Jestliže má správce daně při posuzování podmínek pro vznik nároku na odpočet daně z přidané hodnoty řádně zpochybnit tvrzení (důkazy) daňového subjektu ohledně místa plnění (dodání zboží v kontextu řetězových obchodů s pohonnými hmotami dováženými z jiných členských států) a unést v tomto směru své důkazní břemeno, součástí jím předestřených „racionálních důvodů“ (ve smyslu rozsudku NSS ze dne 30. 5. 2019, čj. 9 Afs 137/2016-176) musí být nejen popis zjištěných skutkových okolností týkajících se faktického nakládání se zbožím, ale též alespoň základní právní úvaha, z níž bude zřejmé, v návaznosti na jaké právo (právní titul) na daňový subjekt přešlo právo nakládat s věcí jako vlastník (§ 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Právní titul nemusí být nutně formálně zachycen v písemné podobě, ale může vyplývat i ze skutkových jednání.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/dan-zpridane-hodnoty-115677.html
 • promlčení u pokračujících přestupků - 10 As 444/2021
  • Je-li přestupek spáchán ve formě pokračování dílem za účinnosti starého přestupkového zákona, dílem za účinnosti nového přestupkového zákona, použije se na něj v úplnosti zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku, tedy nový přestupkový zákon.
  • Je-li přestupek páchán ve formě pokračování, nemá na začátek běhu promlčecí doby vliv skutečnost, že správní orgán měl o tomto páchání povědomí. I v takovém případě začíná běžet promlčecí doba až dnem následujícím po dni, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku, eventuálně okamžikem, kdy bylo zahájeno řízení doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku, případně ústním vyhlášením takového oznámení.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/statni-pamatkova-pece-115671.html
 • dobrá víra třetích osob při jednání s PO - 31 Cdo 1640/2022
  • Jedná-li zástupce, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy zastoupeného, je tímto jednáním zastoupený vázán vždy, byla-li třetí osoba (s níž zástupce jednal) v dobré víře, že zástupci svědčí zástupčí oprávnění. 
  • Není-li třetí osoba v dobré víře, není zastoupený jednáním zástupce vázán; může je však v souladu s § 440 o. z. dodatečně schválit (ratihabovat). 
  • Nedostatku zástupčího oprávnění zástupce (způsobeného nedovoleným střetem zájmů) se zastoupený dovolá tím, že právní jednání bez zbytečného odkladu dodatečně neschválí.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-za-pravnickou-osobu-115589.html
 • porušení práv ekologického spolku – KSUnL 16 A 66/2020
  • Pokud příslušný správní orgán neoznámí spolku, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zahájení správního řízení (i jiného než podle zákona o ochraně přírody a krajiny), při kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné uvedeným zákonem, jedná se o nezákonný zásah do práv předmětného občanského sdružení, a to bez ohledu na skutečnost, zda předmětný spolek může být účastníkem daného správního řízení či nikoliv.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/ochrana-prirody-a-krajiny-115679.html

Judikatura ÚS

 • možnost ustanovení zástupce soudem -  I. ÚS 2578/22
  • stát povinen aktivně zajistit účastníkům efektivní přístup k soudu – včetně toho, aby účastníci řízení měli možnost dostatečně a náležitě prezentovat a hájit svou věc u soudu
  • musí být při ustanovování zástupce kladen důraz na zajištění maximální možné reálné ochrany práv účastníků řízení, a proto by ustanovené zastoupení nemělo být v žádném případě pouze formálním
  • Splňuje-li účastník řízení zákonem stanovené předpoklady pro ustanovení zástupce a požádá-li o ustanovení konkrétní osoby svým zástupcem, přičemž tuto žádost opře o rozumné a věcně oprávněné důvody, pak soud zpravidla takové žádosti vyhoví. Pokud soud v takovém případě žádosti účastníka o ustanovení konkrétního zástupce nevyhoví, je povinen své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, jinak poruší právo účastníka na soudní ochranu
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/pri-ustanovovani-zastupce-musi-byt-kladen-duraz-na-zajisteni-maximalni-mozne-ochrany-prav-ucastniku-1
 • umístění dítěte do ústavní výchovy pro neshody rodičů - IV. ÚS 412/22
 • porušení práva na přístup k soudu při nesprávném poučení účastníka řízení - IV.ÚS 1777/22
  • Nepřihlédl-li Nejvyšší soud k tomu, že soud prvního stupně ve výzvě k doplnění dovolání poskytl dovolateli lhůtu delší, než stanoví zákon, a proto dovolání předložené v takto určené lhůtě meritorně neprojednal, porušil tím jeho právo na přístup k soudu a právo na soudní ochranu, ze kterého plyne legitimní očekávání dovolatele, že dovolání bude „projednatelné“, bude-li postupovat podle takového pokynu.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pristup-k-dovolacimu-soudu-115743.html
 • výklad právního jednání a nepřípustné dotváření práva soudem - I. ÚS 550/22
  • Jde o nepřípustnou formu soudcovského dotváření práva a tím o porušení principu autonomie vůle, nerespektuje-li obecný soud shodné tvrzení smluvních stran o zamýšleném obsahu ujednání (který neodporuje zákonu, dobrým mravům atp.) a zaujme-li výklad vlastní, který vede ke smluvními stranami nezamýšleným důsledkům.
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/k-autonomii-vule-smluvnich-stran
 • odůvodnění rozhodnutí o pokračování vazby - I. ÚS 2987/22
  • Při opětovném rozhodování o vazbě již nepostačuje samotná existence podezření ze spáchání stíhaného skutku, ale zapotřebí jsou ještě další dostatečné a relevantní důvody uvedené obecnými soudy pro pokračování v omezení osobní svobody, jež musí být seznatelné z odůvodnění jejich rozhodnutí, z nichž musí být patrná zvláštní péče, kterou těmto případům věnují. Přitom soudy musí rovněž vždy zvažovat a pečlivě odůvodnit, proč účelu vazby nelze dosáhnout i některým méně invazivním prostředkem či více takovými prostředky. 
  • Není-li rozhodnutí soudu o ponechání stěžovatele ve vazbě v požadovaném rozsahu řádně, přesvědčivě a logicky odůvodněno, a to i ve vztahu k tzv. doktríně zesílených důvodů pro trvání omezení osobní svobody, jde o porušení stěžovatelova práva na osobní svobodu, ale rovněž i jeho práva na řádně vedené soudní řízení.
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/ponechani-ve-vazbe-a-doktrina-zesilenych-duvodu-pro-trvani-omezeni-osobni-svobody 
 • zákaz sebeobviňování - IV.ÚS 1536/22
  • Zákaz nucení k výpovědi, popř. zákaz nucení k sebeobviňování, je třeba vykládat tak, že státní moc nemá zneužívat jeho mezí k neoprávněnému získávání usvědčujících důkazů proti tomu, kdo vypovídá v jiné věci jako svědek, byť mu byla výslovně poskytnuta možnost výpověď odmítnout. Za hrozbu či nucení k výpovědi nutno považovat i hrozbu následného stíhání za spáchání trestného činu křivé výpovědi.
  • Postihnout za křivou výpověď lze osobu, jejíž výpověď, popisující více skutkových okolností, se v samostatně oddělitelné části netýká její vlastní trestné činnosti.  Nezkoumá-li obecný soud souvislost obsahu nepravdivé výpovědi obviněného s povahou jeho trestné činnosti, za kterou byl odsouzen, porušuje tím právo obviněného na soudní ochranu.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/sebeobvinovani-115744.html 

Legislativa:

 • nová vyhláška 467/2022 o náhradách na cestovném pro zaměstnance
 • změna minimální mzdy (nařízení vlády 465/2022) – 17.300 Kč
 • změna notářského tarifu – navýšení odměn notářů (vyhláška 460/2022)
 • zákon o zrušení EET (458/2022)
 • příspěvek na ubytování uprchlíků bude hrazen do 3/2023 (nařízení vlády 439/2022)
 • změna výše životního a existenčního minima (436/2022)
  • životní minimum 4.860 Kč
  • existenční minimum 3.130 Kč
 • změna autorského zákona
  • zakotvení licence pro digitální výuku (§ 31a)
  • zakotvení licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat (§ 39c)
  • regulace zpřístupňování díla online za úplatu (§ 46 - 52) – zejm. co se týče odpovědnosti za obsah
  • upraveno mimosoudní řešení sporů prostřednictvím prostředníka (od § 53)
 • nová vyhláška o zveřejňování rozhodnutí soudů nižších stupňů (403/2022)
 • novelizace zákona o ochraně spotřebitele
  • nová práva spotřebitele při nekalé obchodní praktice – odstoupení od smlouvy do 90 dnů nebo snížení ceny
  • § 9/2 – ke zboží se poskytuje návod na trvalém nosiči dat, písemně jen na žádost
  • povinnost zveřejnit informace o slevě (§ 12a) – nejnižší cena za posledních 30 dnů
  • § 19 – upřesnění pravidel spotřebitelské reklamace
 • novela zákoníku práce – úprava otcovské dovolené (§ 195a), po dobu jejího čerpání nelze pracovní poměr okamžitě zrušit

Články:

Zprávy:

 • senátem schválen zákon o národních sankcích proti zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání
 • průměrná výše sankce za porušení GDPR v ČR 60 – 150tis
 • Ministerstvo školství nemůže bránit vzniku nových soukromých škol jen na základě argumentu, že v lokalitě je dostatek volných míst ve státních školách
 • senát schválil zrušení automatického zakládání datových schránek všem občanům

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 9v2334b


vytvořil pixelhouse.cz