• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

  Mihalík, Železníková a spol.

  advokátní kancelář

Aktuality 11/2022

Judikatura NS a NSS

 • 27 Cdo 1370/2021 – posuzování péče řádného hospodáře statutárního orgánu
  • Soud při zvažování, zda člen statutárního orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, zásadně posuzuje toliko rozhodovací proces podle zákonných kritérií. Bylo-li určité rozhodnutí přijato korektně, tj. v zájmu obchodní korporace, s patřičnou pečlivostí a s potřebnými znalostmi, není z pohledu péče řádného hospodáře významné, zda bylo pro obchodní korporaci výhodné, nevýhodné či zda jí přivodilo újmu.
  • porušení povinnosti nezbytné loajality, tedy jednání nikoliv v zájmu obchodní korporace, ale v zájmu svém, osob blízkých či jiných osob, je zpravidla natolik hrubým a vážným porušením povinnosti člena voleného orgánu, že je lze považovat za závažné porušení povinností spojených s výkonem funkce ve smyslu § 65 z. o. k.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pece-radneho-hospodare-115581.html
 • 21 Cdo 658/2022 – diskriminace v odměňování a tím způsobená škoda
  • Škoda v případech porušení povinnosti rovného zacházení při odměňování může spočívat i v tom, že zaměstnanci vznikne nižší nárok na náhradu mzdy, než by mu vznikl, kdyby zaměstnavatel neporušil svoji právní povinnost (rovného odměňování zaměstnanců) a zaměstnanci by v rozhodném období byla zúčtována vyšší mzda.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/mzda-115560.html
 • 21 Cdo 849/2022 – výpověď zaměstnavatele z organizačních důvodů
  • V případě, že rozhodnutím zaměstnavatele, popřípadě jeho realizací u zaměstnavatele byly od počátku sledovány jiné než uvedené cíle a že tedy zaměstnavatel jen předstíral přijetí organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu), je třeba – bez ohledu na to, jak své opatření označil – dovodit, že rozhodnutí o organizační změně nebylo přijato.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/vypoved-zpracovniho-pomeru-115558.html
 • 29 ICdo 103/2020 – možnost zkoumání protiplnění při darování
  • Darovací smlouva je podle své povahy právním jednáním bez přiměřeného protiplnění (§ 240 insolvenčního zákona), současně ale lze v řízení o odpůrčí žalobě zkoumat, zda dlužník za plnění poskytnuté na základě darovací smlouvy obdržel přiměřené protiplnění. Toto protiplnění může mít podobu úhrady dluhu dlužníka třetí osobou, jež předchází uzavření darovací smlouvy.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/neucinnost-pravniho-ukonu-115500.html
 • 11 Tdo 490/2022 – možnost jednat bez přítomnosti obviněného
  • Za situace, kdy byl obviněný krátce před konáním veřejného zasedání o odvolání, o němž byl vyrozuměn tzv. fikcí, zadržen orgány Policie ČR v jiné trestní věci, je namístě na takové omezení jeho osobní svobody nahlížet obdobně, jako na omezení osobní svobody vazbou. Za takových specifických okolností platí omezení podmínek pro konání veřejného zasedání o odvolání v nepřítomnosti obviněného ve smyslu § 263 odst. 4 tr. řádu, které tak je možné konat pouze tehdy, pokud by se obviněný své účasti na něm výslovně vzdal.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/rizeni-o-odvolani-115469.html

Rozhodnutí Ústavního soudu

 • III.ÚS 978/22 – účinnost doručení osobám v ústavní péči
  • Byl-li elektronický platební rozkaz (exekuční titul) doručen matce nezletilé stěžovatelky, přičemž soud věděl, že v době jeho doručování nebyla stěžovatelka v péči své matky (byla jí nařízena ústavní výchova) a přesto s ní jednal, byť zákonná zástupkyně o stěžovatelku nepečovala, nehájila její oprávněné zájmy a v nalézacím řízení neučinila jediný úkon v její prospěch, měly tyto okolnosti u soudu vyvolat oprávněné pochybnosti či nejistotu stran řádného zastoupení stěžovatelky, jež měly vést k ustanovení opatrovníka. 
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/dorucovani-115529.html
 • IV. ÚS 1536/22 – posuzování křivé výpovědi v kontextu zákazu sebeobviňování
  • Vypovídal-li dotyčný jako svědek v jiném trestním řízení nepravdivě, avšak s cílem vyhnout se vlastnímu obvinění, nemůže být za to následně stíhán za trestný čin křivé výpovědi.
  • Obecný soud musí zkoumat souvislost obsahu nepravdivé výpovědi obviněného s povahou jeho trestné činnosti, za kterou byl odsouzen; neučiní-li tak, porušuje tím právo obviněného na soudní ochranu
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/pri-postihu-krive-vypovedi-je-nutne-zohlednit-ustavni-zakaz-sebeobvinovani
 • IV. ÚS 1132/22 – porušení práva nerespektováním ustálené judikatury
  • Existuje-li právní názor ustálené rozhodovací praxe na otázku, na níž spočívá rozhodnutí ve věci samé, je porušením čl. 36 a 37 Listiny, pokud obecný soud rozhodne v rozporu s tímto právním názorem a nijak na něj nereaguje v odůvodnění svého rozhodnutí. Takový postup porušuje princip předvídatelnosti práva, jakož i požadavek na řádné odůvodnění soudního rozhodnutí, a svévolně zvýhodňuje protistranu. 
  • Obecný soud, který v určitých typových věcech rozhoduje pouze v jednom stupni a plný přezkum jeho rozhodnutí co do právních otázek v opravných řízeních je vyloučen, se zásadně nikdy nemůže odchýlit od rozhodovací praxe vyšších soudů o výkladu podústavního práva, je-li v takové typové věci uplatnitelný. 
  • Výjimky představují jen zcela výjimečné situace jako např. změna vykládané právní úpravy či mimořádná okolnost, kterou vyšší soudy nemohly při ustalování judikatury předvídat. 
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/odklon-od-ustalene-rozhodovaci-praxe-v-otazce-na-niz-spociva-rozhodnuti-ve-veci-same-musi-obecny-soud-oduvodnit

Legislativa

 • účinnost novely energetického zákona (č. 365/2022)
  • nový § 92 a násl. – odvod z nadměrných příjmů
  • účinnost od 1. 12. 2022
 • změna nařízení vlády o zastropování cen energií (č. 343/2022)

Články:

 • pracovněprávní judikatura
  • 21 Cdo 1906/2021
   • tok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.), nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění), představuje z hlediska vymezení relativně neurčité hypotézy ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce tak významnou okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem
  • 21 Cdo 2555/2021
   • Jestliže se zaměstnanec dopustil několika porušení pracovních povinností, která by sama o sobě nebyla důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru, může okolnost, že se tak stalo v krátké časové souvislosti, být podkladem pro závěr, že ve svém souhrnu zvyšují míru intenzity porušení pracovních povinností některých z nich natolik, že představují porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem
  • 21 Cdo 424/2021
   • Útok na majetek zaměstnavatele, jímž je „úmyslné předstírání výkonu práce“, tedy situace, kdy zaměstnanec využívá pracovní doby pro vyřízení soukromé záležitosti a ve vztahu k zaměstnavateli tuto činnost vykazuje jako odpracovanou dobu, je porušením povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
  • 21 Cdo 3710/2020
   • Dosahuje-li zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele neuspokojivé pracovní výsledky, může (smí) s ním zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí jen při splnění všech předpokladů uvedených v ust. § 52 písm. f) části věty za středníkem zákoníku práce a je nepřípustné, aby uvedený stav, i když jsou pracovní výsledky zaměstnance oprávněně hodnoceny zaměstnavatelem jako neuspokojivé, byl důvodem k přijetí rozhodnutí o organizačních změnách ve smyslu ust. § 52 písm. c) zákoníku práce
   • Výpověď podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce má zaměstnavateli umožnit, aby nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, a nikoliv aby prostřednictvím rozhodnutí o organizační změně a nadbytečnosti rozvazoval pracovní poměr se zaměstnanci, u nichž není (byť oprávněně) spokojen s dosahovanými pracovními výsledky
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-z-r-2022-cast-2-115461.html
 • Ochrana rodinné domácnosti se vztahuje na přilehlou oplocenou zahradu či příjezdovou cestu k domu
  • 21 Cdo 252/2021
  • pojem obydlí, který je v zásadě nedotknutelnosti obydlí ústřední, nelze chápat stavebnětechnickým způsobem omezeným čtyřmi stěnami a střechou stavby domu. Jde naopak o prostor, který člověk jako soukromý vymezil a ve kterém žije svůj soukromý a rodinný život
  • možnost podpůrného využití předpisů trestního úprava chránící nedotknutelnost obydlí (resp. domovní svobodu), kdy se v trestním právu pod pojmem obydlí rozumí dům (včetně uzavřeného dvora a přilehlé oplocené zahrady), byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející
  • ochrana se může vztahovat nejenom na vlastní dům jako stavbu a na pozemek, na němž se dům (zpravidla jako jeho součást) nachází, ale i na pozemek k domu přiléhající, tvoří-li s ním jeden funkční celek za účelem bydlení, jestliže předmětné jednání znemožňuje nebo ohrožuje bydlení manželů nebo rodiny
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-rodinne-domacnosti-se-vztahuje-na-prilehlou-oplocenou-zahradu-ci-prijezdovou-cestu-k-domu-115450.html
 • vzdání se práva na náhradu škody smlouvou o vypořádání újmy (§ 53 ZOK)
  • VS Pha 6 Cmo 264/2021
  • § 53 odst. 2 z. o. k. zakazuje vzdání se práva na náhradu škody předem, tj. před tím, než škoda společnosti vznikne, avšak nevylučuje takové vzdání se práva později za předpokladu, že k němu dojde dohodou schválenou kvalifikovanou většinou všech společníků
  • Paušální charakter dohody (vzdání se práv na náhradu obecně vymezených škod) vyžaduje zvlášť přísné posouzení z hlediska toho, zda sporná dohoda není v rozporu s dobrými mravy nebo nepředstavuje zneužití práva.
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/vzdani-se-prava-na-nahradu-skody-smlouvou-o-vyporadani-ujmy-dle-53-odst-3-z-o-k-115426.html
 • povinnost chránit život a zdraví zadržených osob
  • stát má povinnost přijmout vhodná opatření k ochraně životů, které podléhají jejich pravomoci
  • ESLP Eremiášová a Pechová proti České republice, NS 30 Cdo 883/2021
  • dojde-li k porušení právních norem stanovených na ochranu života a zdraví osoby, jež byla zadržena a umístěna do policejní cely, je zpravidla dána příčinná souvislost mezi tímto porušením a újmou na zdraví či úmrtím dané osoby, ledaže by bylo prokázáno, že by k poškození jejího zdraví nebo k jejímu úmrtí došlo i tehdy, kdyby uvedené porušení nenastalo
  • plyne i povinnost přijmout opatření, aby nedošlo k sebepoškozování
  • pokud dojde k porušení těchto povinností, plyne nárok na náhradu škody/újmy po státu
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/poruseni-pravnich-norem-stanovenych-na-ochranu-zivota-a-zdravi-zadrzenych-osob-a-nasledky-jejich-poruseni-115451.html
 • náhrady za zpožděné lety
  • Odpovědnost provozujících leteckých dopravců je omezena nebo vyloučena v případech mimořádných okolností, kterým nebylo možné zamezit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření
  • mimořádné okolnosti:
   • politická nestabilita
   • povětrnostní podmínky neslučitelné s uskutečněním dotčeného letu, 
   • bezpečnostní rizika, 
   • stávky, které postihují provoz provozujícího leteckého dopravce
   • rozhodnutí řízení letového provozu
   • technická porucha letadla způsobená třetím subjektem či věcí, která byla mimo kontrolu leteckého dopravce
   • nepříznivé povětrnostní podmínky
  • Důkazní břemeno ohledně prokázání mimořádné okolnosti tíží leteckého dopravce
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/dukazni-bremeno-leteckeho-dopravce-a-zpusoby-prokazovani-mimoradne-okolnosti-v-soudnim-rizeni-115456.html
 • v době pandemie nelze uzavřít se zaměstnancem dohodu o neplaceném volnu
 • práva zaměstnanců při prodeji nebo pachtu podniku
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového majitele nebo pachtýře
  • Kupující se při prodeji závodu stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu ze strany prodávajícího náleží
  • Prodávající  bude i nadále ručit  za splnění dluhu, pokud věřitel neudělí souhlas k převzetí dluhu kupujícímu
  • Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin
  • Předmět činnosti provozované v závodu může pachtýř změnit, jen bylo –li to výslovně ujednáno
  • Pokud nedošlo k ukončení pracovního poměru do dne uskutečnění prodeje nebo pachtu, zaměstnanec má právo "přejít" k jinému zaměstnavateli, neboť jde o přechod práv a povinností přímo ze zákona
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/prava-zamestnancu-a-povinnosti-zamestnavatelu-pri-prodeji-nebo-pachtu-podniku-firmy-115479.html
 • k posouzení pojmu „prodej“ podle zákona o prodeji v maloobchodě (skrz prodej o státních svátcích)
  • 7 As 229/2020
  • uzavření kupní smlouvy představuje pouze jednu z fází prodeje, a proto je zákaz prodeje stanovený zákonem o prodejní době nezbytné uplatnit pouze tam, kde se všechny fáze prodeje uskuteční v kamenné prodejně (v prodejně fyzicky proběhne celý prodej)
  • V případě online prodeje zákazník vybírá zboží prostřednictvím internetových portálů, u kterých je možnost podrobnější prohlídky zboží zblízka (či dokonce jejich předvedení nebo vyzkoušení) vyloučena
  • způsob dodání prostřednictvím vyzvednutí na prodejně je jen jeden z možných a nabízených způsobů dodání, přičemž volba způsobu dodání je plně na zákazníkovi při uzavírání kupní smlouvy online – provozovna pak v přeneseném významu pouze funguje jakožto jakési pomyslné „výdejové okénko“, prostřednictvím nějž je vydáváno zboží objednané na e-shopu
  • u zboží zakoupeného zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu jeho pouhé vydání v provozovně, i včetně uskutečnění případné platby za zboží v provozovně, nelze považovat za prodej v maloobchodě či v provozovně
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-vykladu-pojmu-prodej-podle-zakona-o-prodejni-dobe-v-maloobchode-115535.html
 • žaloby na určení právní skutečnosti
  • Žaloba na určení existence jednotlivých právních skutečností není zpravidla způsobilá zjednat pevný základ pro právní vztahy procesních stran, a nemůže tak sloužit předcházení dalším sporům
  • Procesní nárok na určení pouhé právní skutečnosti nemá v právním řádu oporu (nestanoví-li zákon v určitých případech výjimečně jinak). S úspěchem se lze určení právní skutečnosti dožadovat pouze v zákonem upravených případech, přičemž žaloba na určení právní skutečnosti nevyžaduje naplnění podmínky naléhavého právního zájmu, neboť ten již vyplývá z jejich explicitní právní úpravy
  • přípustné žaloby na určení právní skutečnosti:
   • určení, že povinnost oprávněného stanovená v nalézacím řízení jako vzájemná byla splněna
   • určení sporné skutečnosti nebo sporné právní otázky významné pro určení dědického práva
   • určení nepravdivosti zásahů do práva na ochranu osobnosti
   • určení nezákonnosti stávky
  • nepřípustné žaloby na určení právní skutečnosti:
   • určení rozsahu nájemní smlouvy, tj. zda došlo ke změně smlouvy a v jaké míře je třeba podle ní plnit
   • určení, že studna je součástí pozemku
   • žaloba na opravu výměry parcely v katastru nemovitostí
   • určení neplatnosti určitého právního jednání - otázka neplatnosti právního jednání má povahu otázky předběžné ve vztahu k existenci právního poměru nebo práva
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/urcovaci-zaloba-urceni-prava-dle-80-osr-vs-urceni-pravni-skutecnosti-115568.html
 • pracovněprávní judikatura
  • 21 Cdo 143/2021 – povinnost zaměstnance vydat BO
   • Přijal-li zaměstnanec peněžité plnění bez právního důvodu nebo z právního důvodu, který odpadl, je povinen takto získané bezdůvodné obohacení svému zaměstnavateli vydat jen tehdy, jestliže věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené
   • je třeba zkoumat, kdo neplatnost právního jednání způsobil
   • zaplacením pojistného z vlastních prostředků zaměstnavatele na účet OSSZ a zdravotní pojišťovny nedochází k rozmnožení majetku zaměstnance ani k tomu, že se jeho majetek nezmenšil
  • 21 Cdo 1316/2021 – náhrada škody způsobené konkurenční činností
   • jde-li o konkurující činnost zaměstnance, který je zároveň podnikatelovým zástupcem, řídí se nároky podnikatele obecnými ustanoveními občanského zákoníku
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-z-r-2022-cast-3-115545.html
 • možnost převedení dovolené do dalšího roku
 • zákonné ručení člena statutárního orgánu
 • novela insolvenčního zákona
  • aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení
  • preferovaný způsob oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
  • sjednocení základní tříleté doby trvání splátkového kalendáře a nastavení shodných podmínek přiznání osvobození od dluhů pro všechny kategorie podnikajících i nepodnikajících fyzických osob
  • bude se posuzovat výdělkový potenciál dlužníka do budoucna
  • do rozhodnutí bude zařazen nový výrok o určení individuální předpokládané míry uspokojení nezajištěných věřitelů a měsíční splátky nutné k jejímu dosažení
  • Dlužníkovi, který porušuje své podstatné povinnosti, bude možné prodloužit dobu trvání splátkového kalendáře až o 12 měsíců jako formu určité sankce
  • Délka splátkového kalendáře druhého oddlužení podstoupeného do 20 let od prvního by automaticky trvala 5 let
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-21-aneb-druha-sance-transpozicni-novely-oddluzeni-115569.html
 • novinky z oblasti financí

Zprávy:


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 9v2334b


vytvořil pixelhouse.cz