• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

  Mihalík, Železníková a spol.

  advokátní kancelář

Aktuality 09/2022

Judikatura:

 • důkazy kopií listin - 29 Cdo 1419/2020
  • Občanský soudní řád neukládá soudu povinnost provádět důkaz pouze originály listin. Ačkoli jsou originály listin obecně jako důkazní prostředek vhodnější, než jejich neověřené kopie, a soud by se, pokud pro to nejsou závažné důvody, neměl při dokazování spokojit pouze s fotokopií listiny, nelze takový postup prohlásit za odporující zákonu a v této souvislosti lze pouze vážit průkaznost provedeného důkazu.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/zpenezovani-dokazovani-115190.html
 • závaznost lékařských posudků pro výpověď ze zdravotních důvodů - 21 Cdo 2964/2021
  • Pro platnost výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. e) [popř. písm. d)] zák. práce je určující objektivní zjištění, že zaměstnanec nebyl ke dni doručení výpovědi z pracovního poměru schopen z příčiny dlouhodobé pracovní nezpůsobilosti výkonu práce podle pracovní smlouvy, a to bez ohledu na závěry lékařského posudku, který byl k doložení existence výpovědního důvodu zaměstnavatelem použit, anebo (dokonce) bez ohledu na závěry rozhodnutí, vydaného v přezkumném řízení podle § 46 nebo § 47 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nemoc-z-povolani-115189.html
 • odpovědnost za zásah do dobré pověsti PO - 23 Cdo 672/2021
 • nedobrovolná hospitalizace - 24 Cdo 1150/2022
  • V řízení o vyslovení přípustnosti (nedobrovolného) převzetí do zdravotního ústavu, ve kterém je pokračováno za podmínek uvedených v § 72 z.ř.s., musí soud rozhodnout nejen o tom, zda k převzetí člověka (umístěného) do zdravotního ústavu došlo ze zákonných důvodů či nikoli, ale (v kladném případě) také o tom, zda tyto důvody trvaly až do doby jeho propuštění (dodatečného souhlasu s hospitalizací).
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/detence-115243.html
 • nejslabší dědické právo - 24 Cdo 49/2022
  • Dojde-li ke zpochybnění pravosti závěti sepsané ve formě soukromé listiny, bude se jako nejslabší zpravidla jevit právní důvod dědického práva osoby, která své postavení odvozuje právě a jen od takové zpochybněné závěti. 
  • Nebudou-li tu další skutečnosti mající vliv na odkázání toho kterého z účastníků pozůstalostního řízení do řízení sporného o určení dědického práva, bude namístě odkázat k podání žaloby o určení dědického práva toho z účastníků, který se co do pravosti jiným účastníkem zpochybněné závěti ve svůj prospěch dovolává.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/dedicke-rizeni-115236.html
 • vymáhání výlučného dluhu ze SJM - 22 Cdo 2724/2021
  • V řízení o relativní neúčinnosti vypořádání společného jmění manželů (§ 737 odst. 1 o. z.) není významné, že žalovaný nedlužný manžel projevil nesouhlas s dluhem vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl. 
  • ve vykonávacím řízení může být postižena celá masa společného jmění, avšak jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 o. z. Uvedené skutečnosti lze uplatnit návrhem na (částečné) zastavení vykonávacího řízení 
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/spolecne-jmeni-manzelu-115235.html
 • k náhradě škody uvedením do původního stavu - 25 Cdo 2651/2021
  • Stanoví-li § 2951 odst. 1 o. z., že zákonem preferovaná varianta náhrady škody uvedením do předešlého stavu se uplatní tehdy, je-li možná, má tím bezpochyby na mysli nejen možnost faktickou (oprava vozu je – bez ohledu na výši nákladů – technicky a konstrukčně proveditelná), právní (uvedení do předešlého stavu nebrání překážka daná normativním právním aktem), ale též možnost hospodářskou, tj. splnění podmínky smysluplnosti opravy věci při současném přihlédnutí k poměrům poškozeného a jeho zájmu na zachování neporušitelnosti vlastnictví konkrétní věci. 
  • lze považovat za přípustné zhruba 30% překročení celkové obvyklé ceny poškozené věci, neboť více jak o třetinu vyšší náklady na opravu věci oproti její obecné ceně před poškozením již zpravidla představují nepoměrně vysoké náklady a znamenají příliš drahou a v důsledku toho i ekonomicky neefektivní opravu věci.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/cena-veci-115199.html
 • spojení věcí ve stavebním řízení – KSBR 30 A 1/2020
  • Jestliže dva sousedé požádají ve stejné době o umístění stavby na svém pozemku, přičemž jejich záměry jsou vzájemně neslučitelné pro nedodržení odstupu navržených staveb od sebe, měl by stavební úřad obě řízení spojit a vést ve věci společné řízení. Pokud tak neučiní, může jeho postup přesto obstát, pokud materiálně posoudí oba záměry ve vzájemné souvislosti.
  • Ve společném řízení by se měl stavební úřad nejprve pokusit o smírné řešení rozporů mezi oběma stavebníky. Jestliže stavebníci odmítnou své záměry upravit tak, aby požadavkům právních předpisů vyhověly, v naprosté většině případů by je měl stavební úřad odkázat na řízení o výjimce z těchto požadavků, a nebude-li možné výjimku vydat, pak by měl obě žádosti zamítnout. Zcela výjimečně může dát stavební úřad jednomu ze záměrů přednost, pokud takový postup přesvědčivě odůvodní.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/stavebni-rizeni-115267.html
 • postup při schválení dohody o vině a trestu - 5 Tz 32/2022
  • Pokud je sjednána dohoda o vině a trestu v přípravném řízení, státní zástupce nepodá obžalobu ani návrh na potrestání, ale předloží soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu. 
  • Jestliže soud neschválí dohodu o vině a trestu, nezbývá jiná možnost než vrátit věc do přípravného řízení, jelikož obžaloba nebyla podána a soud nemá na základě čeho vést další řízení, zejména pak hlavní líčení. 
  • V případě, kdy je dohoda o vině a trestu předložena až v průběhu řízení před soudem, je však již vedeno hlavní líčení na základě podané obžaloby či návrhu na potrestání a přípravné řízení proběhlo v celém rozsahu bez ohledu na to, zda bude později sjednána dohoda o vině a trestu. 
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/dohoda-o-vine-a-trestu-115245.html 
 • pobyt cizinců a ruská agrese - 5 Azs 89/2022
  • Invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu je takovou výjimečnou skutečností, k níž ve věci správního vyhoštění cizince na Ukrajinu přihlédne krajský soud, příp. Nejvyšší správní soud i přesto, že nastala po vydání žalobou napadeného rozhodnutí správního orgánu, případně po vydání kasační stížností napadeného rozhodnutí krajského soudu.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pobyt-cizincu-115276.html 

Rozhodnutí Ústavního soudu

 • možnost zabrání věci v TŘ - II. ÚS 645/22
  • Nebezpečí, že věc bude sloužit ke spáchání zločinu, nelze dovozovat z pouhé možnosti takového použití. Takto široce pojatá podmínka zabrání věci by byla splněna v podstatě vždy, neboť hypoteticky lze téměř každou věc užít ke spáchání zločinu. 
  • Zabrání věci, respektive s ním spojený zásah do vlastnického práva, musí být odůvodněn konkrétními okolnostmi, z nichž bude vyplývat alespoň taková míra pravděpodobnosti uvedeného následku, která bude potřebu tohoto zásahu s ohledem na obvyklý chod věcí rozumně odůvodňovat.
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/nebezpeci-ze-vec-bude-slouzit-ke-spachani-zlocinu-nelze-dovozovat-z-pouhe-moznosti-takoveho-pouziti
 • odnětí dítěte a svěření do pěstounské péče - III. ÚS 3146/21
  • Odnětí dítěte z péče rodičů a jeho svěření do pěstounské péče podle § 958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je zcela zásadním zásahem do práva jak rodičů, tak dítěte na rodinný život, který musí být vždy považován za krajní řešení nedostatečné péče rodičů o dítě. Zásadně se musí jednat o opatření dočasné, doprovázené snahou příslušných orgánů veřejné moci napomoci co nejrychlejšímu opětovnému sloučení rodiny.
  • K prolomení práva dítěte nebýt oddělen od svých rodičů jako nezbytného zásahu v zájmu dítěte může dojít, je-li takový zásah nezbytný pro zajištění ochrany některého z absolutních práv dítěte před jeho rodiči, s ohledem na vážnost zásahu je přitom zřejmé, že míra ohrožení absolutních práv dítěte bude muset dosahovat určité kvalifikované intenzity.
  • krajní opatření přitom nemůže být odůvodněno jen tím, že v jiném prostředí, do nějž by byla nezletilá umístěna, bude o ni postaráno „lépe“, než pokud by byla v péči rodičů.
  • zákon pro oddělení dítěte od jeho rodičů vůbec nepředvídá tato kritéria pro odnětí dítěte: rozumové schopnosti, sociální adaptabilita, duševní úroveň nezletilé a rozdíl mezi kvalitou výchovného prostředí stěžovatelů a pěstounů
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/oduvodneni-rozhodnuti-soudu-o-svereni-ditete-do-pestounske-pece-ve-svetle-prava-na-rodinny-zivot 

Legislativa:

 • od 1. 9. 2022 účinnosti zákona 214/2022 – druhé milostivé léto
 • změna zákona o mezinárodních sankcích (240/2022) 
  • nové zakotvení sankcí v oblasti pohybu osob, poskytování veřejných prostředků a účasti na zadávání veřejných zakázek
  • nově zakotvena neúčinnost jednání, jímž se převádí majetek postižený sankcemi
  • celní správa může zadržet majetek, který by mohl být majetkem postiženým sankcemi
  • informace o postižení majetku sankcemi se zapisuje do OR
 • novela zákona o svobodném přístupu k informacím 
  • rozšíření povinných subjektů o veřejný podnik (§ 2a)
  • zakotvení úpravy o poskytování informací o příjmech
 • nové Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (256/2022)
 • nové Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie (262/2022)
 • nový zákon o poskytovatelích služeb platformy pro sdílení videonahrávek (242/2022)
  • je veden jejich seznam včetně odůvodnění, na podkladě čeho nad nimi vykonává dozor český orgán
  • stanovení povinnost provozovatelům
   • nezletilým znepřístupnit závadný obsah
   • všem znepřístupnit nenávistný nebo diskriminační obsah
   • úprava obchodních sdělení

Články:

 • účinnost převodu OP vůči společnosti 
  • VSOL 5 Cmo 193/2020
  • Jestliže převodce obchodního podílu byl ke dni podpisu Smlouvy současně jediným jednatelem dotčené společnosti, pak i bez formálního písemného prohlášení této osoby o převzetí smlouvy „za společnost“ se tato okamžikem uzavření a ověření podpisů smluvních stran dostala do její dispoziční sféry
  • o vědomosti společnosti lze usuzovat i z toho, že sama podala návrh na zápis změn do obchodnho rejstříku
  • není nutné písemné prohlášení společnosti, že jí převod OP byl oznámen
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/ucinnost-prevodu-podilu-vuci-spolecnosti-115135.html
 • digitální nástroje v korporátním právu
 • převod směnky v exekučním řízení
  • 20 Cdo 2116/2020
  • V případě, kdy je exekučně vymáhána povinnost uhradit dlužnou částku z titulu (původně) neuhrazené směnky na řad, nejsou splněny zákonem stanovené předpoklady pro vstup nového oprávněného do řízení, je-li převod práva prokazován jen předložením smlouvy o postoupení pohledávky.
  • je tedy třeba doložit soudnímu exekutorovi předmětnou směnku na řad s vyznačeným indosamentem
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/postoupeni-smenecne-pohledavky-ze-smenky-na-rad-vymahane-exekucne-115211.html
 • výpověď z důvodu vyřizování soukromých záležitostí v pracovní době
 • Haagská úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí
 • nároky z faktického pracovního poměru
  • 21 Cdo 3061/2020
  • je třeba vždy zkoumat, zda mezi účastníky nebyl navázán pracovní poměr, byť formálně se jedná o spolupráci s OSVČ
  • Pro zjištění, jaký právní vztah se mezi účastníky vytvořil, nejsou rozhodující subjektivní představy účastníků o jejich vztazích, nýbrž významné je posouzení obsahu projevů vůle, tedy zjištění, co bylo skutečně (výslovně nebo jen konkludentně) projeveno.
  • vykazuje-li vztah znaky závislé práce, pak se jedná o faktický pracovní poměr a živnostníkovi náleží nároky plynoucí ze zákoníku práce (vč. odškodnění za pracovní úraz)
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/uraz-osvc-jako-pracovni-uraz-zamestnance-aneb-naroky-z-faktickeho-pracovniho-pomeru-115148.html
 • možnost doplnění námitek proti SPR
  • k úspěšnému uplatnění obrany proti směnečnému nároku nemůže vést podání obecně formulovaných nebo dokonce blanketních námitek
  • pro odstranění procesních nedostatků námitek nelze funkčně využít výzvu a následné odstranění vad podání 
  • „Dokreslení řádně uplatněného skutku o rozmanité podrobnosti“ je přesným popisem stávající judikaturou připuštěného dotvrzení (upřesnění) námitek
  • 29 Cdo 4711/2008: V důsledku zásady koncentrace řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu žalovaný nemůže po uplynutí lhůty k podání námitek uplatňovat takovou obranu, která nebyla uvedena již v námitkách. Nic však žalovanému nebrání v tom, aby i v této fázi řízení uváděl nové skutečnosti, jež mohou mít podle jeho názoru význam pro posouzení důvodnosti obrany, kterou v námitkách již řádně uplatnil. Pokud takové skutečnosti směřují jen k doplnění dříve uplatněné námitky, pak je nelze považovat za námitky nové – opožděné, k nimž by již soud nesměl přihlížet.
  • přípustné je doplnění skutkových tvrzení, které nemá povahu vymezení skutkového základu obrany
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/namitky-proti-smenecnemu-platebnimu-rozkazu-a-jejich-doplneni-upresneni-a-dotvrzeni-115218.html
 • aktuality z finančního sektoru
 • odkladný účinek správní žaloby
  • 5 As 220/2020 - Od stěžovatele, který žádá o přiznání odkladného účinku, se tak především očekává dostatečně konkrétní a individualizované tvrzení o tom, že mu v důsledku napadeného rozhodnutí vznikne nepoměrně větší újma než jiným osobám, vysvětlení, v čem tato újma spočívá, a uvedení jejího rozsahu. Vylíčení podstatných skutečností o nepoměrně větší újmě musí svědčit o tom, že negativní následek, jehož se stěžovatel v souvislosti s rozhodnutím krajského soudu obává, by pro něj byl zásadním zásahem. Kromě výše uvedeného tíží stěžovatele též důkazní břemeno k uplatněným tvrzením.
  • soud může nad rámec svých povinností vyzvat žalobce k předložení listin k osvědčení tvrzení o újmě
  • KSPha 45 A 4/2013 - rozpor přiznání odkladného účinku s veřejným zájmem by měl tvrdit a osvědčovat žalovaný
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/odkladny-ucinek-zaloby-dle-soudniho-radu-spravniho-a-problematika-dokazovani-115251.html
 • mimořádné vydržení
  • 22 Cdo 3387/2021
  • nepoctivý úmysl neznačí nepoctivou držbu - Nepoctivým držitelem může být i držitel, který i jen z nevědomé nedbalosti neví, že mu nenáleží právo, které vykonává. Naopak v nepoctivém úmyslu jedná především osoba, která ví, že držbou působí jinému bezdůvodně újmu.
  • „nikoli nepoctivý úmysl“ může být zachován (tj. nepoctivý úmysl nebude dán) i v případě, že držitel nemovitosti není evidován v katastru nemovitostí jako vlastník – týká se zejm. zápisů v letech 1948 až 1990
  • držiteli nelze započíst dobu, po kterou věc držel jeho předchůdce jakožto vlastník – jedná se o držbu vlastnickou, u které nelze uvažovat jako o držbě způsobilé k vydržení
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/mimoradne-vydrzeni-ve-svetle-judikatu-nejvyssiho-soudu-115248.html
 • nová směrnice o předvídavosti práce

Zprávy:

 • právě probíhá milostivé léto, potrvá do konce listopadu
 • věřitelé Sberbank budou vypláceni v první polovině 2023

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz