• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

  Mihalík, Železníková a spol.

  advokátní kancelář

Aktuality 08/2022

Judikatura obecných soudů:

 • umístění dokladu o zaplacení místního poplatku na viditelném místě - 6 As 164/2020
  • Neplyne-li z právní úpravy povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (§ 10 zákona o místních poplatcích) viditelně ve vozidle, nemůže správní orgán ze skutečnosti, že doklad takto umístěn nebyl, dovozovat, že poplatek zaplacen nebyl.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/mistni-poplatky-115068.html
 • výklad vážné újmy v azylovém právu - 5 Azs 70/2020
  • Případy vážného onemocnění či zdravotního postižení žadatele o mezinárodní ochranu za současné neexistence adekvátní zdravotní péče v jeho zemi původu nelze podřadit pod definici vážné újmy, a to ani v případech, kdy by z tohoto důvodu bylo navrácení žadatele do země původu v rozporu s čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ledaže by k odepření takové péče žadateli v zemi původu docházelo úmyslně.
  • Případy vážného onemocnění či zdravotního postižení žadatele o mezinárodní ochranu mohou (vedle udělení humanitárního azylu) naplňovat podmínky pro udělení doplňkové ochrany. 
  • Je-li žadatel nezletilý, je při posuzování otázky, zda by jeho vycestování bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky, třeba přihlížet též k zásadě nejlepšího zájmu dítěte 
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/mezinarodni-ochrana-115066.html
 • udělení azylu v kontextu války na Ukrajině - 10 Azs 537/2021
  • Invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 může být dle okolností toho či onoho žadatele o mezinárodní ochranu takovou výjimečnou skutečností, k níž přihlédne Nejvyšší správní soud i přesto, že nastala po datu rozhodnutí krajského soudu
  • jinak platí obecné pravidlo, že kasační soud rozhoduje dle stavu, který zde panoval v době rozhodování správního soudu I. stupně
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/mezinarodni-ochrana-115055.html
 • vyplacení vypořádacího podílu - 22 Cdo 3288/2021
  • Ani občanský soudní řád, ani občanský zákoník neobsahují právní úpravu, která by umožňovala soudu nařídit vyplacení částky na vyrovnání vypořádacího podílu ze zaniklého SJM na určitý, konkrétní účet. 
  • Je-li třeba dlužnou částku splnit bezhotovostním převodem, je na věřiteli (oprávněném), aby (případně i na výzvu dlužníka) poskytl dlužníkovi (povinnému) údaje potřebné ke splnění dluhu.
  • soud nemůže nařídit bez souhlasu účastníků vyplacení částky na vyrovnání vypořádacího podílu na účet u peněžního ústavu, na kterém je veden společný dluh účastníků
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/sjm-115123.html
 • 29 ICdo 51/2020 – odporovatelné úkony
  • Jako odporovatelná právní jednání lze postihnout dlužníkem sjednané smlouvy, jimiž dlužník umožní svým věřitelům v situaci, kdy není schopen uhradit jejich splatné pohledávky peněžitým plněním, uspokojit je „naturální“ formou, tj. převodem jiného majetku (ať již movitého či ve formě pohledávek). 
  • § 240 insolvenčního zákona dopadá na případy, kdy si dlužník z řady svých věřitelů vybere jednoho (některé), jemuž umožní se uspokojit touto formou plnění, ač ostatní věřitelé nedostanou peněžité plnění ani tuto „náhradu“ a nezbývá jim než čekat na uspokojení v následném insolvenčním řízení.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/odporovatelnost-115173.html

Rozhodnutí Ústavního soudu

 • podmíněné propuštění při souhrnném trestu - I. ÚS 989/22
  • Pro účely podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody je třeba na trest odnětí svobody uložený společným souhrnným trestem při současném zrušení výroku o trestu v rozsudku, jímž mu byl uložen trest odnětí svobody, který již vykonával a ze kterého byl v mezidobí podmíněně propuštěn, pohlížet jako na jediný společný souhrnný trest odnětí svobody, a proto je třeba mu pro účely výpočtu výkonu alespoň poloviny uloženého trestu podle § 88 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku započítat do nově uloženého trestu vykonanou část trestu odnětí svobody, z něhož byl podmíněně propuštěn. 
  • Přitom vykonával-li obviněný společně s takto uloženým a později společným souhrnným trestem zrušeným trestem odnětí svobody, i další trest odnětí svobody uložený mu jiným rozsudkem, a tyto tresty se podle § 77 zákona o výkonu trestu odnětí svobody považovaly z hlediska výkonu trestu za trest jediný, je třeba z obou vykonávaných trestů před podmíněným propuštěním uvedeným způsobem započítat poměrnou část připadající na trest zrušený společným úhrnným trestem.
  • Obdobným způsobem je třeba přistupovat i k druhé podmínce, zda odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení, když je třeba hodnotit chování odsouzeného v průběhu nového nastoupeného výkonu trestu odnětí svobody uloženého společným souhrnným trestem ve spojení s chováním a plněním povinností odsouzeného v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, ze kterého byl podmíněně propuštěn. Vzhledem k tomu, že podmínka prokázání polepšení je s třetí podmínkou týkající se předpokladu vedení řádného života odsouzeného v budoucnu úzce svázána, neboť předpoklad vedení řádného života v budoucnu logicky na polepšení navazuje, je třeba potom v návaznosti na to zvažovat, zda je i tato podmínka splněna, a to s přihlédnutím k aktuálním skutkovým podkladům k osobnosti odsouzeného, když si nelze vystačit pouze s informacemi o trestní minulosti odsouzeného. Je totiž vždy třeba respektovat pravidlo, že odsouzený se nesmí v důsledku uložení souhrnného trestu dostat do horšího postavení, než by byl, nebyl-li by ukládán souhrnný trest, ale v jednom řízení trest úhrnný. Souhrnný trest nahrazuje úhrnný trest v důsledku více trestních řízení, výsledek však musí být stejný jako u úhrnného trestu, a to nejen z hlediska druhu a výše uloženého trestu, ale i z hlediska případného podmíněného propuštění. Obdobně je tomu i u společného trestu za pokračování v trestném činu.
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/v-rozhodnuti-o-zamitnuti-zadosti-o-podminene-propusteni-je-treba-ustavne-konformnim-zpusobem-vylozit-podminky-podmineneho-propusteni-podle-88-odst-1-pism-a-trestniho-zakoniku
 • povinnost soudu zjistit názor nezletilého blížícího se věkem zletilosti -  II. ÚS 1626/22
  • Názor dítěte, které se věkem blíží dospělosti, nelze pominout v žádném řízení před obecnými soudy, které se týká rozhodování o jeho životě. To se týká i řízení o nařízení předběžného opatření.
  • Úprava péče o nezletilé blížící se dospělosti, která jde proti řádně zjištěnému názoru nezletilého – za situace, kdy nejsou dány specifické okolnosti rozumně odůvodňující odchýlení se od jeho postoje – představuje zásah do soukromého a rodinného života dítěte
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/uprava-pece-o-nezletile-blizici-se-dospelosti-by-mela-zasadne-respektovat-jejich-postoj
 • styk dítěte s prarodiči - II. ÚS 395/22

Legislativa:

 • zákon 214/2022 – milostivé léto
 • novela vyhlášky o ověření podpisu (č. 154/2022) – úprava legalizace elektronických dokumentů
 • zákon 196/2022 – jednorázový příspěvek na dítě
  • dítě, které do 1. 8. 2022 nemělo 18 let
  • nárok v případě, kdy příjmy domácnosti nepřesáhly v roce 2021 částku 1mil. Kč
  • částka 5.000,- Kč
  • výplata do konce srpna, zajišťují úřady práce
  • nutno podat žádost
 • nařízení vlády 204/2022 o zvýšení životního a existenčního minima – účinnost od 1. 7. 2022

Články:

 • míra spoluodpovědnosti poškozeného
  • V případech kombinace nedbalostního spoluzavinění poškozeného a úmyslného zavinění škůdce se však zpravidla dovozuje, že podíl poškozeného na škodě je zásadně natolik zanedbatelný, že k němu není možno přihlédnout (25 Cdo 4147/2013)
  • rozsah spoluúčasti spolujezdce za vědomou spolujízdu s řidičem pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky se pohybuje okolo 30-50 %
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/spoluzpusobeni-skody-poskozenym-115086.html
 • možnost vyklizení nemovitosti dlužníkem v insolvenčním řízení
  • 29 Cdo 1277/2020
  • Insolvenční správce se nemůže automaticky po přechodu dispozičních oprávnění domáhat vyklízení nemovitosti, kterou dlužník užívá jako své obydlí. Současně ovšem konstatoval, že takové oprávnění končí, pokud by užívání dlužníkem mělo představovat závadu na nemovitosti
  • Za tohoto stavu by se insolvenční správce nepochybně mohl domáhat takového vyklizení (nestane-li se tak dobrovolně) za stejných podmínek, za jakých by tak po zpeněžení nemovitosti mohl učinit její nabyvatel.
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/muze-insolvencni-spravce-uspesne-zalovat-dluznika-na-vyklizeni-z-nemovitosti-uzivane-jako-obydli-115026.html
 • pracovněprávní judikatura
  • 21 Cdo 3757/2020 - není nutné zjištění přesné výše škody v situaci, kdy je zřejmé, že se jednalo o jednání poškozující zaměstnavatele po delší dobu a týkající se značného množství případů
  • 21 Cdo 1960/2021 - Pojem vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele zahrnuje všechny zaměstnance zaměstnavatele, kteří jsou oprávněni vedením na jednotlivých stupních řízení u zaměstnavatele, tedy nejen ty, kteří jsou oprávněni činit jménem zaměstnavatele právní jednání vyplývající z jejich funkcí stanovených organizačními předpisy, ale veškeré zaměstnance, kteří jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-z-r-2022-cast-1-115027.html
 • promlčení v medicínských sporech
 • mezinárodní sankce a jejich vliv na arbitráž
  • případ Sofregaz (ICC 2020)
  • v důsledku sankcí přijatých USA vůči Iránu odmítly banky poskytnout bankovní záruku, firma z EU tak nemohla splnit smlouvu
  • ačkoliv faktický vliv na plnění smlouvy ekonomické sankce měly, v rámci mezinárodní arbitráže k nim nebylo přihlédnuto
  • Důvodem, proč takto soud rozhodl, byla skutečnost, že sankce, které uplatnily USA vůči Íránu, netvoří součást francouzské zahraniční (veřejné) politiky.
  • Pokud by se jednalo o sankce, které by přijala EU, dalo by se dle odůvodnění soudu hovořit o součásti mezinárodní veřejné politiky. Stejně by tomu bylo i v případě, že by takové sankce byly přijaty rezolucí rady bezpečnosti OSN
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/ekonomicke-sankce-v-mezinarodni-arbitrazi-konkretni-pripady-z-praxe-115075.html
 • stahování autorských děl z internetu
  • v minulosti se vyslovil NS (5 Tdo 234/2009) – stahování díla pro osobní potřebu je v pořádku, přičemž je irelevantní, z jakého zdroje dílo pochází (lze i z nelegálního zdroje)
  • to je překonáno rozhodnutím SDEU (ACI Adam BV a další v. Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, sp. zn. C-435/12) - v případě nelegálního stažení autorského díla se autor nedovolá adekvátní náhradní odměny, proto je stahování z nelegálních zdrojů, byť pro vlastní potřebu, nutno potírat
  • při posuzování, zda stahování může být trestným činem (dle § 270) je nutno řešit, zda do práv autora bylo zasaženo „nikoli nepatrně“ - podmínka nikoli nepatrného zásahu nebude v případě stažení díla koncovým uživatelem zpravidla splněna, jelikož škoda způsobena stažením např. jednoho filmu se pohybuje pouze v řádech korun (5 Tdo 171/2014)
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/nelegalni-stahovani-autorskych-del-z-pohledu-trestniho-prava-115052.html
 • pozastavení hlasovacích práv společníka
 • ekonomické aktuality
 • FU jsou oprávněny vyžádat si záznamy o pohybu vozidel
 • sjednocení zápisů zeměpisných označení a označení původu
  • nebude nadále možné chránit označení původu a zeměpisná označení na národní úrovni
  • je nutné, aby uživatelé ochrany označení původu nejpozději do 14. 9. 2022 podali prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví žádost o zápis označení chráněného v Evropské unii podle Ženevského aktu k uvedení do souladu se zápisem v Evropské unii, nebo o požádali zrušení mezinárodního zápisu
  • Nebude-li podáno žádné vyjádření, pak dne 14. listopadu 2022 Úřad bez zbytečného odkladu oznámí Komisi, že mezinárodní zápis bude zrušen
  • I nadále je možné zapisovat ochranu označení původu podle Lisabonské dohody, s využitím on-line formuláře
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-zasadni-novinky-115069.html
 • etické kodexy ve společnostech
  • aby mohl být součástí compliance programu ve smyslu TOPO, pak musí splňovat požadavky pro to, aby byl považován za vnitřní předpis společnosti
  • Certifikace podle požadavků normy ISO 37001 zajistí, že společnost bude vnímána jako transparentní, nezávislá a nestranná entita, která se distancuje od korupčního a jiného závadového jednání
  • do jisté míry souvisí i s nastavením whistleblowingu 
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/compliance-program-prevence-trestni-odpovednosti-pravnicke-osoby-115129.html
 • vznik nemoci z povolání
 • novela zákona o ochraně spotřebitele
  • aktuálně projednávaná v Parlamentu
  • zahrnuje oblasti:
   • poskytnutí výsledků vyhledávání bez uvedení informace o tom, že se jedná o placenou reklamu za účelem dosažení lepšího pořadí ve výsledcích vyhledávání 
   • přeprodej získaných vstupenek spotřebitelům, které byly získané na základě obcházení pravidel pro jejich nákup 
   • uvádění, že recenze výrobku nebo služby pochází od spotřebitele, který produkt skutečně použil anebo zakoupil, bez toho, aby podnikatel přijal přiměřené opatření na ověření toho, zda recenze skutečně od takového spotřebitele pochází 
   • zveřejňováni falešných spotřebitelských recenzí, anebo zadání jiné osobě, aby takové falešné recenze zveřejnila, případně zkreslovaní spotřebitelských recenzí
  • nová nekalá obchodní praktika - uvádění výrobků dvojí kvality na trh, pokud se jedná o totožný výrobek s výrobkem uváděným na trh v nejméně 2 dalších členských státech EU
  • v případě výskytu nekalé obchodní praktiky bude mít spotřebitel tato práva.
   • odstoupení od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření, 
   • požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky (až 100 %)
  • Pokud bude chtít prodávající poskytnut na výrobek slevu, bude muset při této slevě uvést informaci o tom, za jakou nejnižší cenu se výrobek prodával za posledních 30 dnů předtím, než byla sleva poskytnuta – nevztahuje se na výrobky podléhající rychlé zkáze
  • zákaz používání předem nastavených možností za účelem získání souhlasu s další platbou odlišnou od povinnosti úhrady hlavního závazku
  • u telemarketingu je spotřebitel vázán až tehdy, když ji potvrdí elektronicky nebo podpisem učiněné nabídky na listině
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-povinnosti-podnikatelu-i-efektivnejsi-ochrana-spotrebitele-115114.html
 • obrana v případě nezákonného prodeje obchodního podílu v exekuční dražbě
  • VSOL 8 Cmo 42/2022
  • pokud se vydraží omezeně převoditelný obchodní podíl, aniž by valná hromada společnosti k tomuto úkonu udělila souhlas, pak je obranou určovací žaloba
  • žalobcem je společnost
  • 29 Cdo 1361/2009 - provádění exekuce, resp. soudního výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí formou dražby a dražbu realizovanou podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, nelze ztotožňovat, neboť jde o rozdílné instituty, v exekučních dražbách tak není možné domáhat se vyslovení neplatnosti dražby
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/obrana-v-pripade-nezakonneho-prodeje-obchodniho-podilu-v-exekucni-drazbe-115134.html
 • předání díla
  • 32 Cdo 2847/2019
  • je-li ve smlouvě formulace „o předání díla se sepíše předávací protokol“, pak předávací protokol slouží jen jako písemné potvrzení o tom, že k předání díla došlo, nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla vznikne bez ohledu na to, zda k sepsání předávacího protokolu dojde či nikoliv
  • Pokud je záměrem, aby nárok na zaplacení díla vznikl až po jeho protokolárním předání, je nutné takovou podmínku formulovat v tom smyslu, že dílo se předává předávacím protokolem
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/predani-dila-ve-svetle-judikatury-nejvyssiho-soudu-115181.html
 • vydání kamerových záznamů správci daně
 • důvody podjatosti rozhodce
  • příklady z judikatury a literatury:
   • vztah rozhodce ke svědkovi 
   • příbuzenský nebo obdobný vztah rozhodce k účastníkům nebo jejich zástupcům (přátelský či nepřátelský) - 5 Nd 397/2009
   • vztah rozhodce k osobě, která má nepřímý zájem na výsledku sporu
   • dřívější zaměstnání rozhodce u mateřské společnosti jedné ze stran sporu
   • vztah ekonomické závislosti a vlastní finanční zájmy rozhodce
   • situace, kdy rozhodce zastupoval stranu v jiném sporu
   • situace, kdy rozhodce zastupoval stranu, která má právo zasahovat do sporu
   • porušení důvěrnosti rozhodcem
   • fyzické napadení dalšího člena rozhodčího senátu
   • dlouhodobá spolupráce ve společné advokátní kanceláři - 23 Cdo 3150/2012
   • rozhodce by mohl být rozhodnutím dotčen na svých právech - 5 Nd 397/2009
   • rozhodce získal poznatky o věci jiným způsobem než z dokazování při jednání - 5 Nd 397/2009
   • souběžný výkon advokátní činnosti a výkon funkce rozhodce pro stranu sporu, která jej jmenovala
  • námitku podjatosti je nutno uplatnit do zahájení prvního ústního jednání s výjimkou případů, kdy k opožděnému uplatnění vedly důvody zvláštního zřetele hodné
  • 23 Cdo 1337/2019 - Důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. c) ZRŘ může být skutečnost, že věc projednal a rozhodl vyloučený rozhodce, jestliže strana v rozhodčím řízení o okolnostech vyloučení rozhodce nevěděla, a nemohla je proto v rozhodčím řízení uplatnit
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/namitka-podjatosti-v-rozhodcim-rizeni-115050.html

Zprávy:

 • byla schválena povinnost zveřejňovat platy vysokých činitelů i ve státem vlastněných společnostech
 • Ústavní soud neshledal živnost "poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy" jako legalizaci vinklaření

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz