• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

  Mihalík, Železníková a spol.

  advokátní kancelář

Aktuality 07/2022

Judikatura obecných soudů

 • podmíněné propuštění u recidivistů – KSUnL  6 To 31/2020
 • zánik účinků odloučení z pozůstalosti - 20 Cdo 399/2022
  • Účinky usnesení o odloučení pozůstalosti mají přetrvávat jen do doby pravomocného ukončení pozůstalostního řízení, pak mají bez dalšího pominout. 
  • Smyslem ochrany skrze odloučení pozůstalosti je, aby po dobu trvání pozůstalostního řízení nebyl z odloučené pozůstalosti uspokojen jiný věřitel zůstavitele než ten, v jehož prospěch došlo k odloučení pozůstalosti.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/odlouceni-pozustalosti-114951.html
 • přikázání pohledávky v daňové exekuci - 5 Afs 259/2019
  • v případě daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb je již z povahy věci vyloučeno domáhat se vyloučení majetku z exekuce ve smyslu § 179 daňového řádu, neboť nepřipadá v úvahu, že by byl exekucí přímo postižen majetek třetích osob
  • v případě daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb se nezasahuje do práv třetích osob tak, že by správce daně mohl přímo postihnout jejich majetek, nařízením exekuce se zakládá toliko úkojné právo správce daně vůči poddlužníkovi (poskytovateli platebních služeb). V takovém případě je na poskytovateli platebních služeb, aby posoudil, zda exekuce může být provedena a popřípadě sdělil správci daně, že tomu tak není
  • Pokud ve skutečnosti má pohledávku vůči poskytovateli platebních služeb namísto daňového dlužníka jiná osoba, tato pohledávka plněním poskytovatele platebních služeb správci daně v rámci daňové exekuce nezaniká.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/danove-rizeni-114933.html
 • vypořádání po odstoupení od smlouvy - 23 Cdo 2637/2020
  • Smluvní strany si mohou (v mezích obecných korektivů) sjednat pro případ odstoupení od smlouvy jeho účinky a způsob vypořádání závazku odchylně od úpravy v občanském zákoníku.
 • povaha rozhodnutí o nároku na náhradu škody vůči státu - 30 Cdo 579/2021
  • Předběžné projednání nároku na náhradu škody u příslušného ústředního orgánu má neformální povahu, nejsou pro ně stanoveny žádné procesní postupy a nepředpokládá se ani, že by tento orgán vydával nějaké rozhodnutí (buď požadavku vyhoví a uplatněnou částku zaplatí, nebo tak neučiní; nesdělí-li poškozenému své odmítavé stanovisko, zakládá mu uplynutí šestiměsíční lhůty možnost obrátit se na soud). Tím spíše tedy není možné považovat tento specifický institut za správní řízení, na nějž by se vztahovala ustanovení správního řádu; sdělení příslušného orgánu poškozenému, že jím uplatněný nárok bude (zcela nebo zčásti) či nebude uspokojen, není správním rozhodnutím, ale svou povahou odpovídá občanskoprávnímu úkonu (resp. právnímu jednání) státu jednajícího příslušným správním orgánem.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pravni-jednani-115033.html
 • škoda spočívající ve snížení obvyklé ceny věci - 25 Cdo 1548/2020
  • Škoda na nemovitosti spočívající ve snížení její obvyklé ceny (jejím obchodním znehodnocení) může vzniknout, aniž by nemovitost byla fyzicky poškozena (bylo třeba ji opravovat), a to již k okamžiku škodní události, bez závislosti na tom, jak poškozený s nemovitostí naloží (zda ji prodá či nikoli).
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nahrada-skody-115034.html
 • dědění dluhů - 29 Cdo 3782/2020
  • Jestliže usnesení o dědictví, jímž (pozůstalostní) soud potvrdil (insolvenčnímu) dlužníku nabytí dědictví po zůstaviteli, který zemřel v průběhu insolvenčního řízení vedeného na majetek (insolvenčního) dlužníka, nabylo právní moci až po skončení insolvenčního řízení (po právní moci usnesení, jímž vzal insolvenční soud na vědomí splnění oddlužení), pak se účinky osvobození přiznaného (insolvenčnímu) dlužníku stejným usnesením insolvenčního soudu podle § 414 insolvenčního zákona nevztahují na dluh zůstavitele, který přešel na (insolvenčního) dlužníka jako na dědice zůstavitele (§ 1701 odst. 1, § 1703 o. z.).
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/dedicke-pravo-115037.html

Rozhodnutí Ústavního soudu

 • odškodnění na základě zvláštního zákona - Pl.ÚS 10/22
  • Přistoupí-li stát k jednorázovému odškodnění na základě zvláštního zákona, musí mít všechny osoby dotčené škodnou událostí (oprávněné osoby) stejné – nediskriminující – podmínky pro jeho získání v souladu s ústavním principem rovnosti a zákazu diskriminace podle čl. 1 věty první a čl. 3 odst. 1 Listiny
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/odskodneni-115009.html
 • přepjatý formalismus při doručování - III. ÚS 2373/21
  • Obecné soudy nejsou povinny přijímat podání advokátů bez příslušného elektronického podpisu z datových schránek „jejich“ advokátních kanceláří (SRO). Pokud však Nejvyšší soud v konkrétním případě nemohl mít pochybnosti o výkladu obsahu podání stěžovatele (dovolání), přičemž stěžovatel byl na základě podaného dovolání vyzván k zaplacení soudního poplatku, který následně řádně uhradil a Nejvyšší soud se stěžovatelem opakovaně komunikoval a sděloval mu, které senáty budou jeho věc rozhodovat, je zřejmé, že oprávněně očekával, že jeho dovolání bylo podáno řádným způsobem a bude o něm rozhodováno. Postup Nejvyššího soudu, který po více než jednom roce stěžovateli sdělil, že se jeho dovoláním vůbec nebude zabývat s ohledem na způsob jeho doručení, proto nelze označit jinak nežli jako zcela nepředvídatelný a porušující právo na soudní ochranu.
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-k-pravo-na-pristup-k-soudu-pri-aplikaci-procesnich-pravidel-se-soudy-musi-vyhnout-jak-prepjatemu-formalismu-tak-i-prilisne-pruznosti
 • dokazování lékařského pochybení - I. ÚS 1785/21
 • odškodnění za pád na chodníku
  • v rozhodnutí NS 31 Cdo 1621/2020 bylo řečeno, že se odpovědnost za závady ve schůdnosti vztahuje pouze k nepředvídatelným závadám ve schůdnosti
  • bez ohledu na to je nutno se zabývat též tím, zda mohlo dojít ke vzniku odpovědnosti vlastníka komunikace ve smyslu občanského zákoníku, tj. zejména posouzením řádného plnění povinnosti vlastníka udržovat komunikaci ve stavu umožňujícím bezpečný pohyb osob
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/odskodneni-za-pad-na-chodniku-a-podminky-vzniku-odpovednosti-vlastnika-komunikace 
 • aktivní legitimace pro napadení opatření obecné povahy -  IV. ÚS 2431/21
 • překážky střídavé péče -  III. ÚS 2391/21
 • výklad právních jednání - I. ÚS 2337/21
  • Při výkladu právního jednání je nepsaným pravidlem právní předpoklad, podle něhož žádný normotvůrce (tedy ani smluvní strany) nezamýšlí dát jím tvořenému aktu absurdní nebo nerozumné důsledky.
  • Při výkladu právního jednání je třeba dát přednost skutečné vůli účastníků smlouvy nad formálním projevem této vůle. Formalismus spočívající toliko ve výkladu smluvního textu z něj samotného bez ohledu na vůli účastníků smluvního vztahu představuje protiústavní zásah do základních práv jednotlivce, neboť právě vůle účastníků hraje při vytváření smlouvy a její interpretaci zásadní roli. Text smlouvy je totiž toliko prvotním přiblížením se k významu smlouvy, který si chtěli její účastníci svým jednáním stanovit. Doslovný výklad textu smlouvy může, ale nemusí být v souladu s vůlí jednajících stran. 
  • Směřuje-li vůle smluvních stran k jinému významu a podaří-li se vůli účastníků procesem hodnocení skutkových a právních otázek ozřejmit, má shodná vůle účastníků smlouvy přednost před doslovným významem textu jimi formulované smlouvy. Výklad, který uvedená pravidla nerespektuje, je ve svém důsledku považován za porušení čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny.
  • rozhodnutí zde: https://www.usoud.cz/aktualne/pri-vykladu-pravniho-jednani-je-treba-dat-prednost-skutecne-vuli-ucastniku-smlouvy-nad-formalnim-projevem-teto-vule

Legislativní změny

 • k 1. 7. 2022 zrušeno usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu z důvodu velké vlny migrantů z Ukrajiny
 • Zákon č. 221/2022 Sb. – novelizuje předpisy k tomu, aby se dlouhodobí pěstouni zapojili do sociálního pojištění, to má následně vliv na výpočet jejich důchodu
 • Zákon č. 214/2022 Sb. – tzv. pokračování milostivého léta, účinnost od 1. 9. 2022
 • novelizace vyhlášky č. 36/2006 o způsob provádění elektronického ověřování podpisu
 • nová vyhláška 161/2022 o způsobu nařízení karantény v souvislosti s nemocí covid
  • lze nařídit zprávou přes datovku, SMS nebo telefonicky
 • zákon 196/2022 o jednorázovém příspěvku na dítě
  • příspěvek ve výši 5.000,- Kč
  • je nutno podat žádost o přiznání příspěvku
 • nařízení vlády 204/2022 o zvýšení částek životního a existenčního minima
  • životní minimum 4250 Kč
  • existenční minimum 2980 Kč
 • nařízení vlády 205/2022 o příspěvku pro solidární domácnost
  • příspěvek odstupňován dle počtu osob a typu ubytování
  • platnost do 31. 3. 2023 

Články

 • zdanění kryptoměn
 • imise pohledem
  • 10 As 148/2020
  • ten, kdo se cítí obtěžován pohledem, musí sám provést přiměřená opatření – tedy např. pořídit si záclony či závěsy
  • o imise se jedná v případě mimořádného obtěžování, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/sousedske-spory-o-nahlizeni-do-oken-114876.html
 • instalace kamerových atrap zaměstnavatelem
  • Atrapou kamerového systému není možné sbírat osobní údaje zaměstnanců, a proto nejde o porušení GDPR.
  • z pohledu zákoníku práce už to může být hodnoceno jako vytváření nepřiměřeného tlaku ze strany zaměstnavatele na zaměstnance – posuzuje inspektorát práce (může být dovozeno porušení povinnosti vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci)
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/instalace-kamerove-atrapy-na-pracovisti-ze-strany-zamestnavatele-114946.html
 • novinky z regulace finančních institucí
 • odvolání svolané valné hromady v SRO
 • neoprávněné uložení poplatkové povinnosti v odvolacím řízení
  • v případě, kdy již bylo podáno odvolání a odvolací soud vydal kasační rozhodnutí, následně věc projedná soud I. stupně a týž účastník podá proti rozhodnutí odvolání, již nelze uložit povinnost k úhradě soudního poplatku za druhé odvolání – to plyne z  § 6a odst. 5 ZSP
  • soudní poplatek za opravné prostředky platí každý účastník pouze jednou, i když je využije opakovaně
  • pokud v mezidobí došlo k rozšíření žaloby, pak by měl soud vyzvat toliko k úhradě rozdílu mezi soudním poplatkem za prvé řízení a soudním poplatkem za druhé řízení
  • obdobně i v 10 Afs 186/2014 nebo 29 Cdo 1734/2012
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/neopravnene-ulozeni-poplatkove-povinnosti-pri-opetovnem-rizeni-pred-soudem-vyssiho-stupne-114988.html
 • insolvenční doložka ve smlouvách
  • pokud je ujednána insolvenční doložka, tj. že v případě, octne-li se dlužník (zhotovitel díla) v insolvenci, pak že věřiteli bude poskytnuta sleva ve výši dosud neuhrazené pozastávky, je takové ujednání platné, i když nenastal případ, kdy by mohlo být využito záruky za jakost
  • uzavření smlouvy s insolvenční doložkou však představuje povinnost jednatele zvážit formulaci insolvenční doložky stejně jako ekonomickou situaci zhotovitele, kvalitu předané projektové dokumentace a dalších podkladů nezbytných pro zhotovení díla i podmínek, za nichž má být smlouva o dílo uzavírána, ekonomické i místní podmínky realizace díla, případné subdodavatelské plnění zakázky apod., neboť uzavření takové smlouvy může být v rozporu s povinností péče řádného hospodáře
 • nová judikatura k vyčíslení ZSU
  • 25 Cdo 1361/2021
  • posuzují se tyto roviny:
   • Učení se a aplikace znalostí,
   • Všeobecné úkoly a požadavky,
   • Komunikace,
   • Pohyblivost,
   • Péče o sebe,
   • Život v domácnosti,
   • Mezilidská jednání a vztahy,
   • Hlavní oblasti života, a
   • Život komunitní, sociální a občanský
  • zohledňuje se i věk, kdy vrcholu sil a intenzity společenského zapojení dosahují lidé mezi 45 – 55 lety
  • nutno zohlednit i intenzitu předchozího zapojení do společenských aktivit
  • NS nově popisuje způsob, jakým má být při určování konkrétní výše odškodnění trvalých následků přihlédnuto ke specifické situaci, ve které se poškozený člověk nacházel před událostí
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/zpusob-vypoctu-vyse-odskodneni-za-trvale-nasledky-v-recentni-judikature-nejvyssiho-soudu-114986.html

Zprávy:

 • Ústavní soud dal naději na odškodnění pacientovi s melanomem, jenž si původně od kožního lékaře vyslechl mylnou diagnózu nezhoubného útvaru. Léčbu podstoupil později, o to pak byla náročnější a invazivnější. Od lékaře žádal odškodnění, u soudů ale neuspěl, a to zejména kvůli tomu, že ordinace vedla jen strohou dokumentaci. 
 • Ministerstvo životního prostředí chce obnovit účast ekologických spolků ve všech řízeních o stavebních záměrech, které by mohly mít negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz