• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

  Mihalík, Železníková a spol.

  advokátní kancelář

Aktuality 02/2023

Judikatura NS a NSS:

 • vypořádání nároků při neplatné smlouvě - 29 Cdo 3762/2020
  • Je-li kupní smlouva, kterou pozdější insolvenční dlužník nabyl nemovitost do svého vlastnictví, neplatná či zrušená, nemá na vypořádání účastníků takové smlouvy podle zásad o vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu § 2993 a § 2999 o. z. vliv, že předmět koupě byl po uzavření kupní smlouvy zpeněžen v insolvenčním řízení vedeném na majetek kupujícího a je nyní ve vlastnictví třetí osoby.
  • Tam, kde si strany mají navzájem vracet peněžitá plnění nebo peněžitou náhradu ve smyslu § 2999 o. z., přizná soud žalobci pouze nárok na vrácení částky, o kterou peněžité plnění poskytnuté žalobcem žalovanému přesahuje peněžité plnění  poskytnuté žalovaným žalobci 
  • obdobně i sp. zn. 23 Cdo 2042/2020
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/majetkova-podstata-115898.html
 • jednání za PO v soudním řízení - 21 Cdo 1755/2022
  • Za PO jedná především člen statutárního orgánu. Tvoří-li statutární orgán právnické osoby více osob (kolektivní orgán), jedná předseda tohoto statutárního orgánu, popřípadě člen tohoto orgánu, který tím byl pověřen. 
  • Zatímco předseda statutárního orgánu jedná za právnickou osobu bez dalšího pověření, člen tohoto orgánu může za právnickou osobu jednat jen v případě, že tím byl pověřen (buď ad hoc, nebo ve všech, anebo jen v některých věcech). 
  • Z povahy věci plyne, že pověření jinému členovi než předsedovi statutárního orgánu uděluje kolektivní statutární orgán. Samotné členství v kolektivním statutárním orgánu právnické osoby oprávnění za tuto osobu jednat před soudem nezakládá.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-za-pravnickou-osobu-115896.html
 • předsmluvní odpovědnost - 25 Cdo 2535/2021
  • Úprava předsmluvní odpovědnosti stojí na obecné povinnosti jednat poctivě, a to i při jednání o uzavření smlouvy. Podmínky pro vznik povinnosti k náhradě škody jsou v obou ustanoveních (§ 1728 a § 1729) rozdílné, proto je třeba mezi nimi rozlišovat. 
  • § 1728 o. z. dopadá na případy, kdy strana zahájí jednání a pokračuje v něm, aniž by vůbec měla vůli smlouvu uzavřít, přičemž je nerozhodné, do jaké fáze se předsmluvní jednání dostala. 
  • Právní úprava nároku na náhradu škody způsobené ukončením jednání o uzavření smlouvy bez spravedlivého důvodu (§ 1729 o. z.) vychází z obecného pravidla, že při respektování zásady smluvní volnosti lze chování jednoho z potencionálních smluvních partnerů považovat za protiprávní za předpokladu, že jednání o uzavření smlouvy dospělo do stadia, kdy jedna ze stran byla v důsledku chování druhé strany v dobré víře, že smlouva bude uzavřena (uzavření smlouvy se jí jevilo jako vysoce pravděpodobné), a druhá strana ukončila jednání o uzavření smlouvy, aniž k tomu měla spravedlivý důvod. 
  • Jestliže strany vedou jednání poctivě a s úmyslem smlouvu uzavřít, pak může kterákoli strana bez dalšího svobodně jednání ukončit, to však jen do chvíle, kdy se druhé straně začne uzavření smlouvy jevit jako vysoce pravděpodobné. Poté lze bez následků ve smyslu § 1729 odst. 2 o. z. ukončit smluvní jednání jen ze spravedlivého důvodu. 
  • Případná odpovědnost za újmu vzniklou ukončením kontraktačního jednání bez spravedlivého důvodu má být spíše výjimkou, nikoli pravidlem, a posouzení spravedlivosti důvodu, a tudíž poctivosti či nepoctivosti jednání, nesmí být příliš přísné. Jako spravedlivý důvod by pak měla být posouzena každá racionální úvaha jednající strany, vycházející z objektivní skutečnosti, ale i z obhajitelného subjektivního přesvědčení podloženého konkrétními okolnostmi v daném místě a čase.
  • rozhodnutí zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/predsmluvni-odpovednost-115890.html
 • povinnost vrátit kauci z nájmu - 26 Cdo 1130/2022

Články:

 • soukromé datové zprávy
  • podnikatelé mají povinně zřízené datové schránky, zasílání soukromých zpráv nelze zakázat
  • Obsah datové zprávy není třeba dokazovat, předpokládá se jeho správnost i pravost (II. ÚS 3643/11 nebo II. ÚS 3518/11)
  • pro soukromoprávní datové zprávy platí fikce doručení po 10 dnech od dodání zprávy do DS
  • Má-li fyzická osoba zřízeno více datových schránek (např. datovou schránku fyzické osoby a zároveň datovou schránku podnikající fyzické osoby), je nutné písemnosti doručovat do té datové schránky, která odpovídá povaze doručované písemnosti. Účinky doručení nastanou ale rovněž doručením do nepříslušné datové schránky dané fyzické osoby s tím, že okamžik doručení nastává ve chvíli, kdy se do datové schránky přihlásí taková osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (NS Plsn 1/2015)
  • zákon nezavádí fikci podpisu pro soukromé zprávy – má-li být právní jednání učiněno v písemné formě, je potřeba zprávu podepsat (např. elektronickým podpisem)
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/tri-uskali-pri-dorucovani-datovych-zprav-soukromopravni-povahy-115933.html
 • nový způsob výpočtu nezabavitelné částky v exekuci
  • již se nepracuje s normativem nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, nýbrž s normativem nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby v bytě  užívaném na základě nájemní smlouvy, a to v obci s alespoň 70 000 obyvateli, normativ se použije bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný dlužník bydlí a zda bydlí nebo nebydlí v nájemním bytě,
  • nezabavitelná částka na povinného nečiní 3/4, ale toliko 2/3 součtu životního minima jednotlivce a příslušného normativu nákladů na bydlení,
  • nezabavitelná částka na vyživovanou osobu nečiní 1/3, ale toliko 1/4 nezabavitelné částky na povinného,
  • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, již nečiní dvojnásobek, ale jen jedenapůlnásobek součtu částky životného minima jednotlivce a příslušného normativu nákladů na bydlení.
  • článek zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/parametry-exekucnich-srazek-ze-mzdy-od-1-ledna-2023-nejen-valorizace-ale-i-nova-konstrukce-nezabavitelneho-minima-115932.html

Zprávy:

 • Vrchní soud potvrdil Jiřímu Večeřovi vinu za podvody s půjčkami

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 9v2334b


vytvořil pixelhouse.cz