• Má tvorba

    Mé drobné příspěvky a glosy k tématům týkajícím se práva

„Mezera po zrušené vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. (?)“

Nálezem ze dne 17.4.2013 vydaným v řízením vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud zrušil vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. (tzv. „přísudková vyhláška“). O samotném rozhodnutí a všech jeho dopadech bylo již opakovaně a náležitě v odborných i laických kruzích pojednáno. Tento článek je tak pouze upozorněním na drobný aspekt, který předmětný nález neřeší.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Je možné rychleji, levněji a jednodušeji vymáhat právo?“

Autor tohoto krátkého článku se v nedávné době obrátil na jistý okresní soud s uctivým dotazem, kdy může očekávat jakoukoliv reakci na žalobu podanou zkraje roku 2012, neboť při zahájení řízení jaksi neočekával, že ani po více než roce nebude v uvedené věci žalovaný vyzván k vyjádření, natož aby bylo nařízeno jednání. Odpovědí předsedy soudu, který tuto věc zároveň dostal na starost, bylo sděleno, že předmětný okresní soud se žalobami z roku 2012 začne zabývat nejdříve na konci roku 2013. Byť autor doufá, že se nejedná o standardní stav všech soudů České republiky, některé z nich mají opakovaně skutečně velký problém ve věci rozhodnout v rámci rozumných časových lhůt tak, aby došlo k vyřešení sporu v přijatelné době.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Je nutno přihlašovat do insolvence pohledávku spočívající v náhradě nákladů nalézacího řízení skončeného v průběhu insolvenčního řízení či se tato uspokojuje kdykoliv po jeho zahájení?“

§ 109 je možná nejznámějším ustanovením insolvenčního zákona. Znamená, že pokud věřitel chce proti svému dlužníkovi hájit svá práva a domoci se uhrazení pohledávky v situaci, kdy je dlužník předlužen či platebně neschopen, nemůže tak učinit prostřednictvím žaloby a následujícího nalézacího řízení, ale musí svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a doufat, že v rámci některého ze způsobů řešení úpadku bude takováto pohledávka alespoň částečně uspokojena.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Nároky plynoucí z „narušení dovolené“ dle současného platného a účinného právního řádu a z pohledu nového občanského zákoníku.“

Cestovní smlouva je závazkovým právním vztahem, v rámci jehož průběhu může docházet (a fakticky také dochází) k více či méně závažnému porušování povinností ze strany poskytovatele plnění. Cestovní kanceláře a jiní poskytovatelé zájezdů apod. často hřeší na to, že osoba účastnící se dovolené nebude mít v průběhu takové události sílu a zájem řešit případné rozpory se smlouvou, nepříjemnosti a další nespokojenosti, přičemž po konci akce totéž platí dvojnásob a to i s ohledem na nejistotu výsledku případného sporu, ekonomické převaze organizátora zájezdu a všeobecnou neznalost práva (případně nedůvěru v jeho ochrany a naplnění). Nejčastějším proviněním poskytovatele zájezdu bude jednostranná změna cestovní smlouvy bez souhlasu zákazníka (bez ohledu na jeho vůli).

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Nucený výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu či exekutora?“

Média pravidelně informují o tom, že počet nedobrovolně vykonaných soudních rozhodnutí (či jiných exekučních titulů) neustále stoupá. V této oblasti nadále trvá dvojkolejnost, která umožňuje věřitelům, kterým prospívá exekuční titul, obrátit se buď na soud či na soudního exekutora. Výkon rozhodnutí prostřednictvím exekutora v oblíbenosti již dříve předčil soudní výkon rozhodnutí, neboť tento způsob je znám svou relativně dobrou úspěšnosti, pohodlností a jednoduchostí.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Ohlédnutí za lyžařskou sezonou. Může více zákazníku participovat na jedné službě?“

Sezóna zimních sportů za sebou již pomalu zavírá dveře. I letos milovníci lyžování mohli v celé řadě tuzemských i zahraničních sportovních areálů spatřit nápis zdůrazňující zákaz předávání či prodej „použitých“ jízdenek na vleky (tzv. skipasy). Autora tohoto příspěvku zaujal úryvek jednoho ze starších článků týkající se právě sdílení a prodeje skipasů, ve kterém policejní mluvčí tvrdila, že provozovatelé skiareálů v těchto případech policii nevolají. „Žádný takový případ jsme neřešili. V této věci je společenská nebezpečnost nízká, stejně jako škoda. Jednalo by se maximálně o přestupek“. Dá se však v souvislosti s popisovanou aktivitou vůbec hovořit o porušení soukromého práva, natož práva veřejného s případným přesahem do práva trestního? Není tato činnost zcela v souladu s proklamovanou svobodou vůle jednotlivců při nakládání s objektem, obsahem a předměty závazkových právních vztahů?

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Je praxe pojišťoven při nahrazování škod na vozidlech právu konformní?“

K základním povinnostem každého provozovatele vozidla patří uzavřít s libovolně vybranou pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (§ 1 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb – „Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle uvedeného zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.“). Uvedený druh pojištění je znám spíše pod zlidovělým označením „povinné ručení“.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

  • 1
  • 2