• Má tvorba

    Mé drobné příspěvky a glosy k tématům týkajícím se práva

O nedůvodném rozdílu při různých způsobech uspokojení pohledávky

Věřitel vykonatelné pohledávky se při jejím nesplnění ze strany dlužníka standardně obrací na exekutora či soud s návrhem na její nucené vymožení. Je-li věřitelů více a jsou-li splněny další podmínky předpokládané zákonem, může být pohledávka vyřešena v rámci insolvenčního řízení. Tento článek je krátkou glosou nad nedůvodným a nepochopitelným rozdílem při zpeněžování nemovitého majetku dlužníka v různých typech řízení.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

O rozhodování o orgánech společností vlastněných obcemi

Není výjimkou, když obce zakládají k plnění svých úkolů společnosti, na které část svých činností delegují. Jedná se zejména o společnosti s ručením omezeným, narazit můžeme i na společnosti akciové. Tyto společnosti se nejčastěji zabývají odpadovým hospodářstvím, technickými a úklidovými službami, péčí o majetek, správou bytů a v některých případech třeba i organizováním kulturních a společenských akcí. V tomto článku se stručně zabývám jedním z aspektů, které vlastnictví společností obcemi přináší, a to rozhodováním valných hromad (jediného společníka) takovýchto společností (zaměřeno na ty s ručením omezeným) o členech jejich orgánů.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

Odpovědnost za škodu způsobenou státem – Je třeba pro přiznání náhrady urgovat soud?

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávný úředním postupem je předpisem velice známým. V tomto článku se budu zabývat jedním jeho dílčím a poměrně drobným aspektem týkajícím se náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nevydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

Zajišťovací převod práva v novém občanském zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzbuzoval, vzbuzuje a i do budoucna pravděpodobně vzbuzovat bude mezi širokou laickou i odbornou veřejností vášnivé diskuze týkající se jeho kvality (či nekvality). Nad touto nemám v úmyslu jakkoliv polemizovat, kdy se chci v rámci tohoto článku zabývat pouze institutem, jehož novou podobu v právním řádu shledávám za kvalitní a pro praxi přínosnou. Tímto je (jak již ostatně sám název článku napovídá) zajišťovací převod práva.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Novela vinařského zákona: Konec nekvalitního zahraničního sudového vína?“

Při svém zasedání konaném dne 18.1.2016 vláda schválila návrh Ministerstva zemědělství na novelizaci vinařského zákona, který tak nyní směřuje do Poslanecké sněmovny. Nejedná se o nikterak objevné zjištění, tato zpráva proběhla českými médii, kdy se dá shrnout jako záchrana českého a moravského vína před nekvalitním, závadným a falšovaným sudovým vínem ze zahraničí.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„Několik málo slov ke vztahům mezi spoluvlastníky“

Institut spoluvlastnictví je zcela jistě všem právníkům velmi dobře znám. S ohledem na to jsou právní aspekty s tímto spojené odborné veřejnosti velmi dobře známy a nebudu tedy zbytečně plýtvat časem znalého čtenáře. Velmi rád bych však krátce připomněl a poukázal na již konstantní rozhodovací praxi týkající se velmi úzké výseče této problematiky, která má však v reálném životě zásadní dopad a ne vždy je na ni pamatováno tak, jak si zaslouží.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

„O odměně insolvenčního správce v reorganizaci“

Při své praxi jsem narazil na několik zajímavých případů, které mohly v nezúčastněné osobě iniciovat vznik pocitu o neadekvátní tužbě insolvenčních správců po co největším profitu získaném z insolvenčního řízení. Nejsem naivní a vím, že se jedná o náročnou činnost, za kterou musí náležet odměna, a je poměrně logické, že se dotčený subjekt bude snažit docílit toho, aby tato byla co nejvyšší. Mám však za to, že uvedené vždy musí probíhat v mantinelech stanovených právním řádem.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz

  • 1
  • 2